زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (6), شماره (20), سال (2016-8) , صفحات (85-102)

عنوان : ( کانی سازی و مغناطیس سنجی زمینی به منظور اکتشاف ذخایر معدنی و تعیین گسترش عمقی کانی سازی در محدوده معدن فیروزه نیشابور، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: علیرضا غیاثوند , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , آزاده ملکزاده شفارودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه معدن فیروزه نیشابور در کمربند آتشفشانی‌-نفوذی شمال‌غرب نیشابور واقع در زون ساختاری بینالود است. مهمترین واحدهای سنگی شامل گدازه و پیروکلاستیک¬های با ترکیب تراکیت، لاتیت، آندزیت و بازالت با سن ائوسن هستند که توده¬های نفوذی نیمه¬عمیق در آنها نفوذ کرده¬اند. آلتراسیون¬های سیلیسی، آرژیلیک و کربناتی واحدهای آتشفشانی و نفوذی منطقه را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند. کانی‌سازی شامل مگنتیت، اسپیکیولاریت، پیریت، کالکوپیریت، بورنیت، هماتیت، آلونیت، کوولیت، فیروزه و لیمونیت و به شکل‌های افشان، استوک¬ورک، رگه-‌رگچه‌ای و برش هیدروترمالی می‌باشد. به منظور دستیابی به اطلاعات عمقی، گسترش احتمالی کانی‌سازی مگنتیت همراه کانیهای سولفیدی و گسترش ذخایر و توده¬های نفوذی مولد کانی‌سازی، عملیات مغناطیس¬سنجی زمینی انجام شد. پس از انجام پردازش¬ داده¬های مغناطیس¬سنجی زمینی، محل واقعی آنومالی در شرق و جنوب‌شرقی منطقه و منطبق بر آلتراسیون و کانی‌سازی دیده شد که اثر این آنومالی در سطح تا عمق حضور دارد و مؤید یک کانی¬سازی بزرگ از نوع IOCG در منطقه است.

کلمات کلیدی

, کانی‌سازی, مغناطیس¬سنجی زمینی, نقشه‌های مغناطیسی, اکسید آهن مس- طلا, معدن فیروزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052450,
author = {غیاثوند, علیرضا and کریم پور, محمدحسن and حیدریان شهری, محمدرضا and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {کانی سازی و مغناطیس سنجی زمینی به منظور اکتشاف ذخایر معدنی و تعیین گسترش عمقی کانی سازی در محدوده معدن فیروزه نیشابور، استان خراسان رضوی},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2016},
volume = {6},
number = {20},
month = {August},
issn = {2251-7057},
pages = {85--102},
numpages = {17},
keywords = {کانی‌سازی، مغناطیس¬سنجی زمینی، نقشه‌های مغناطیسی، اکسید آهن مس- طلا، معدن فیروزه نیشابور.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کانی سازی و مغناطیس سنجی زمینی به منظور اکتشاف ذخایر معدنی و تعیین گسترش عمقی کانی سازی در محدوده معدن فیروزه نیشابور، استان خراسان رضوی
%A غیاثوند, علیرضا
%A کریم پور, محمدحسن
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2016

[Download]