دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب , 2015-01-26

عنوان : ( افزایش کارایی بسترهای مبادله کننده یونی در تولید آب بدون یون با شناسایی و رفع گرفتگی مواد آلی و ترکیبات آهن )

نویسندگان: جواد سرگلزائی , امین هدایتی مقدم , محمود اسلامی نسب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روشهای تولید آب بدون یون جهت مصارف مختلف صنعتی، استفاده از بسترهای رزینی مبادله کننده یونی است. در مجتمع های پتروشیمی غالباً گرفتگی (Fouling) و ترسیب ناخالصی های مواد کلوئیدی، معدنی و الی آب و همچنین ترکیبات حاصل از خوردگی واحدها بر سطح رزین ها بخصوص در 2/0 متر از سطح بستر رزینی مختلط (Mixed beds)، افزایش افت فشار و کاهش شدید کارایی را در طول بستر بدنبال خواهد داشت. در این مطالعه نتایج عدد یدی از کف تا سطح بستر اکتیو کربن و مقایسه آزمایشگاهی با اکتیو کربن تازه، نشان از گرفتگی حفرات بستر اکتیو کربن و کاهش جذب فیزیکی کربن فعال را دارد. به طوریکه در اسید شویی آزمایشگاهی روی بستر اکتیو کربنی که دچار گرفتگی شدید و تجمع ترکیبات آهنی ناشی از محصولات خوردگی شده نتیجه مثبتی حاصل نشد و باید تعویض می شدند. همچنین اثر شستشوی شیمیایی رزین با قلیا و اسید در دمای °C 45 به ترتیب جهت جداسازی مواد آلی و ذرات آهن حاصل از خوردگی از سطح رزین تحقیق شده است. در این تحقیق با استفاده از مواد شیمیایی کارایی بسترهای تعویض کننده رزینی که در اثر گرفتگی آلی و کلوئیدی و محصولات آهنی حاصل از خوردگی به 21 درصد اولیه کاهش یافته بود با رفع مواد آلی و کلوئیدی به 8/68 درصد اولیه افزایش یافته و با کاهش گرفتگی محصولات آهنی به 5/74 درصد اولیه رسانده شد. همچنین مشخص شد افزایش دمای محلول احیاء کننده از °C35 تا °C 45 روی کارایی بستر رزینی آنیونی اثر مثبت دارد. ضمناً در مجتمع های پتروشیمی تزریق آمونیاک در واحدهای آمونیاک و اوره باید به دقت انجام شود و همواره pH بین 5/9-9 کنترل شود تا خوردگی در مسیر خطوط لوله انتقال آب به حداقل برسد.

کلمات کلیدی

, بستر رزینی مبادله کننده یونی, گرفتگی, مواد آلی و کلوئیدی, ترکیبات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052744,
author = {سرگلزائی, جواد and هدایتی مقدم, امین and محمود اسلامی نسب},
title = {افزایش کارایی بسترهای مبادله کننده یونی در تولید آب بدون یون با شناسایی و رفع گرفتگی مواد آلی و ترکیبات آهن},
booktitle = {دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بستر رزینی مبادله کننده یونی، گرفتگی، مواد آلی و کلوئیدی، ترکیبات آهن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش کارایی بسترهای مبادله کننده یونی در تولید آب بدون یون با شناسایی و رفع گرفتگی مواد آلی و ترکیبات آهن
%A سرگلزائی, جواد
%A هدایتی مقدم, امین
%A محمود اسلامی نسب
%J دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
%D 2015

[Download]