علوم باغبانی ایران, دوره (46), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (487-495)

عنوان : ( کنترل پس از برداشت کپک سبز در پرتقال ارقام یافا و خونی با استفاده از بی‏کربنات سدیم )

نویسندگان: حسن صدرنیا , اسماعیل یامپی , محمدحسین آق خانی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیبات سالم مثل بی‏کربنات سدیم، بی‏کربنات پتاسیم، اسانس‏های گیاهی، بیوکنترلرها ازجمله انواع مخمر‏ها به‏ همراه تیمار‏های گرمایی جایگزین خوبی برای سموم شیمیایی مضر برای سلامت انسان و محیط زیست‌اند. در این بررسی میوه‏های دو رقم پرتقال محلی استان گلستان، شامل پرتقال یافا و سانگین خونی، پس از مایه‏زنی با سوسپانسیون کپک سبز (پنی‏سیلیوم دیجیتاتوم)، با غلظت‌های مختلف بی‏کربنات سدیم (‌صفر، 500 و 1000 میلی‏‏گرم در لیتر) و غلظت 1500 میلی‌گرم در لیتر همراه با غوطه‌وری در آب داغ 53 درجۀ سانتی‌گراد تیمار شدند. میوه‌های تیمار‌شده سپس در دمای 8‏ درجۀ سانتی‏گراد و رطوبت نسبی 5±85 انبار شدند. صفاتی مثل درصد پوسیدگی، کاهش وزن، مواد جامد محلول، اسیدیته، نسبت قند به اسید و سفتی بافت در شش مرحله با فاصلۀ زمانی 14روز یک‏بار اندازه‏گیری شد. نتایج نشان داد رقم، تیمار کنترل و زمان بر میزان اسیدیته و مواد جامد محلول اثر معنا‏دار دارند. همچنین فاکتورهای تیمار کنترل و زمان بر مقدار کاهش وزن و درصد پوسیدگی اثر معنا‏دار داشتند. در هر دو رقم پرتقال یافا و خونی مناسب‌ترین نتایج در تیمار کنترل ترکیبی1500میلی‏گرم در لیتر بی‏کربنات ‏سدیم با غوطه‏وری در آب داغ 53 درجۀ سانتی‏گراد به‌مدت سه دقیقه به دست آمد.

کلمات کلیدی

, بی کربنات سدیم, پرتقال, پنی سیلیوم دیجیتاتوم, پوسیدگی, عمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053282,
author = {صدرنیا, حسن and یامپی, اسماعیل and آق خانی, محمدحسین},
title = {کنترل پس از برداشت کپک سبز در پرتقال ارقام یافا و خونی با استفاده از بی‏کربنات سدیم},
journal = {علوم باغبانی ایران},
year = {2015},
volume = {46},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-482X},
pages = {487--495},
numpages = {8},
keywords = {بی کربنات سدیم، پرتقال، پنی سیلیوم دیجیتاتوم، پوسیدگی، عمر انبارمانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنترل پس از برداشت کپک سبز در پرتقال ارقام یافا و خونی با استفاده از بی‏کربنات سدیم
%A صدرنیا, حسن
%A یامپی, اسماعیل
%A آق خانی, محمدحسین
%J علوم باغبانی ایران
%@ 2008-482X
%D 2015

[Download]