شانزدهمین کنگره ملی خوردگی , 2015-11-24

عنوان : ( بررسی تاثیر نحوه عامل دار کردن بر هدایت الکتریکی نانو ذرات پلی آنیلین )

نویسندگان: رضا عارفی نیا , حدیثه نظری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی تاثیر چهار عامل فرآیندی بر نحوه عامل دار کردن پلی آنیلین بررسی شد. این عوامل شامل غلظت مونومرهای آنیلین، نسبت غلظت اکسید کننده به مونومرآنیلین، نسبت غلظت سورفکتانت به مونومرهای آنیلین و دمای واکنش در چهار سطح مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق پلی آنیلین به روش میکروامولسیون معکوس سنتز شده است. نتایج تصویر برداری الکترونی مورفولوژی کروی و اندازه نانو برای ذرات پلی آنیلین سنتز شده را تایید کرد. ساختار نانو ذرات پلی آنیلین سنتز شده با روش طیف سنجی UV-vis بررسی شد و نتایج ارزیابی های کمی با استفاده از نسبت باند های جذبی برای تحلیل رفتار هدایت الکتریکی مورد استفاده قرار گرفت که نشان دهنده تطبیق مناسب نتایج بود.

کلمات کلیدی

, پلی آنیلین, هدایت الکتریکی, عامل دار کردن, نانو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053744,
author = {عارفی نیا, رضا and نظری, حدیثه},
title = {بررسی تاثیر نحوه عامل دار کردن بر هدایت الکتریکی نانو ذرات پلی آنیلین},
booktitle = {شانزدهمین کنگره ملی خوردگی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پلی آنیلین، هدایت الکتریکی، عامل دار کردن، نانو ذرات.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر نحوه عامل دار کردن بر هدایت الکتریکی نانو ذرات پلی آنیلین
%A عارفی نیا, رضا
%A نظری, حدیثه
%J شانزدهمین کنگره ملی خوردگی
%D 2015

[Download]