ارتباط علمی, دوره (4), شماره (2), سال (2010-2) , صفحات (1-4)

عنوان : ( ایجاد ایستگاه پرسش راه‌کاری مبتنی بر مدیریت دانش برای ارائه خدمات مرجع تعاونی )

نویسندگان: زهره عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند یافتن اطلاعات برای کاربران به کتابدار این فرصت را می‌دهد که به حجم زیادی دانش ضمنی در کنار دانش عینی خود دست پیدا کند. یکی از روش‌های سودمند این است که کتابدار دانش جمعی و اشتراکی را گردآوری کند و آن را برای استفاده‌های بعدی در مکانی ذخیره نماید. یکی از فرآیندهای تسهیل‌کننده در کسب و ذخیره این دانش جهت به اشتراک‌گذاری‌های بعدی استفاده از فرآیندهای مدیریت دانش است. مدیریت دانش در جهت تشخیص این که چگونه سازمان‌ها به جمع‌آوری‌، ذخیره، بازیابی و اشتراک دانش خود بپردازند، طراحی می‌شود یکی از ابزارهای کتابخانه‌ای که امکان کسب و گردآوری دانش را برای اشتراک‌گذاری و استفاده‌های تعاونی میسر می‌سازد استفاده از پایگاه‌هایی تح عنوان "ایستگاه پرسش" است. ایستگاه پرسش یک خدمت مرجع مجازی است که در آن خدمت مرجع به صورت الکترونیکی و در اغلب موارد پیوسته صورت می‌گیرد و کاربر و کتابدار در صورتی که امکانات رایانه‌ای و فناوری اینترنت در اختیار داشته باشند، بدون حضور فیزیکی در کتابخانه می توانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند و خدمات را دریافت کنند.

کلمات کلیدی

, خدمات مرجع تعاونی, مدیریت دانش, خدمات مرجع مجازی, ایستگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053946,
author = {عباسی, زهره},
title = {ایجاد ایستگاه پرسش راه‌کاری مبتنی بر مدیریت دانش برای ارائه خدمات مرجع تعاونی},
journal = {ارتباط علمی},
year = {2010},
volume = {4},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-1839},
pages = {1--4},
numpages = {3},
keywords = {خدمات مرجع تعاونی، مدیریت دانش، خدمات مرجع مجازی، ایستگاه پرسش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ایجاد ایستگاه پرسش راه‌کاری مبتنی بر مدیریت دانش برای ارائه خدمات مرجع تعاونی
%A عباسی, زهره
%J ارتباط علمی
%@ 2008-1839
%D 2010

[Download]