پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-7) , صفحات (223-242)

عنوان : ( مطالعه ای در مورد الگوی ارائه خدمات برون کتابخانه ای از سوی کتابخانه های عمومی به بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد )

نویسندگان: فاطمه وحدانی , اعظم صنعت جو , معصومه تجعفری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، ارائه الگویی به‌منظور تأمین خدمات برون کتابخانه ای برای بازنشستگان اداره آموزش‌وپرورش شهرستان بجنورد است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد تا سال 1392 تشکیل دادند. 130 نفر به روش نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند.گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و تجزیه‌وتحلیل داد ها، با کمک نرم‌افزار اس. پی. اس. اس. در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها: تجزیه‌وتحلیل داده ها نشان داد، بیش ترین منابع درخواستی ازنظر بازنشستگان روزنامه ها بود. ازنظر بازنشستگان در میان چهار گروه خدمات کتابخانه، بیش ترین تمایل به استفاده از خدمات به ترتیب خدمات امانت، خدمات جنبی، خدمات مرجع و پژوهشی و خدمات اطلاع رسانی بود. به‌طورکلی برنامه های مذهبی (از خدمات جنبی) بیش ترین و تشکیل گروه های نمایش (از خدمات جنبی) کم‌ترین تمایل به استفاده بازنشستگان در میان چهار گروه خدمات کتابخانه بود. بیش تر بازنشستگان تمایل داشتند، شیوه ارائه خدمات از سوی کتابخانه ها غیر از خدمات جنبی کتابخانه، به‌صورت غیرحضوری باشد. ازنظر آنان بهترین زمان برای ارائه خدمات کتابخانه ای در طول ایام هفته و به‌طور ویژه هنگام عصر بود. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل داده ها در راستای بهینه سازی وضعیت آزمودنی های مورد مطالعه ازنظر دسترسی به اطلاعات، الگویی محقق ساختهدر راستای ارائه خدمات برون‌کتابخانه ای (از جنبه منابع اطلاعاتی درخواستی، نوع خدمات، شیوه ارائه خدمات و زمان¬های مناسب ارائه خدمات) به بازنشستگان ارائه شد.

کلمات کلیدی

, خدمات برون کتابخانه ای, بازنشستگان, اداره آموزش‌وپرورش, بجنورد, کتابخانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054407,
author = {وحدانی, فاطمه and صنعت جو, اعظم and تجعفری, معصومه},
title = {مطالعه ای در مورد الگوی ارائه خدمات برون کتابخانه ای از سوی کتابخانه های عمومی به بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {1},
month = {July},
issn = {2251-6344},
pages = {223--242},
numpages = {19},
keywords = {خدمات برون کتابخانه ای، بازنشستگان، اداره آموزش‌وپرورش، بجنورد، کتابخانه عمومی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ای در مورد الگوی ارائه خدمات برون کتابخانه ای از سوی کتابخانه های عمومی به بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد
%A وحدانی, فاطمه
%A صنعت جو, اعظم
%A تجعفری, معصومه
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2016

[Download]