پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (6), شماره (2), سال (2017-1) , صفحات (185-205)

عنوان : ( تعهد سازمانی در پرتو توسعه توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: اعظم صنعت جو , حسن محمودی توپکانلو , ابولفضل طاهری سودجانی , سیدمسعود شفیعی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: تعهد سازمانی نگرش کارکنان نسبت به سازمان است که ضمن مشخص کردن رابطه بین آن ها، در تصمیم گیری درباره ادامه یا لغو عضویت افراد در سازمان مؤثر است. از جمله متغیرهایی که تأثیر زیادی در توسعه تعهد سازمانی در کارکنان دارد، توانمندسازی روانشناختی کارکنان است. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی در کتابداران کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می‌دهد. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (Allen & Mayer, 1990)، شامل سه بعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری و پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (Spreitzer, 1995)، شامل 5 بعد احساس خود کارآمدی (شایستگی)، احساس خودمختاری، احساس تأثیرگذاری، احساس معنادار بودن و اعتماد بهره گرفته شد. یافته‌ها: میانگین تعهد سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کتابداران در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی در حد متوسط است. بین توانمندسازی روانشناختی کتابداران و تعهد سازمانی آن‌ها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد، بین وضعیت استخدامی و سابقه کاری کتابداران با توانمندسازی روان شناختی و همچنین سابقه کاری کتابداران با تعهد سازمانی آن‌ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, تعهد سازمانی, توانمندسازی روانشناختی, کتابخانه های دانشگاهی, دانشگاه فردوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054419,
author = {صنعت جو, اعظم and محمودی توپکانلو, حسن and طاهری سودجانی, ابولفضل and شفیعی, سیدمسعود},
title = {تعهد سازمانی در پرتو توسعه توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {2},
month = {January},
issn = {2251-6344},
pages = {185--205},
numpages = {20},
keywords = {تعهد سازمانی، توانمندسازی روانشناختی، کتابخانه های دانشگاهی، دانشگاه فردوسی مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعهد سازمانی در پرتو توسعه توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد
%A صنعت جو, اعظم
%A محمودی توپکانلو, حسن
%A طاهری سودجانی, ابولفضل
%A شفیعی, سیدمسعود
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2017

[Download]