روانشناسی افراد استثنایی, دوره (3), شماره (11), سال (2013-12) , صفحات (1-20)

عنوان : ( اثربخشی آموزش رایانه یار بر حافظه کاری بر بهبود کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضیات دانش آموزان با اختلال ریاضیات )

نویسندگان: سکینه سلطانی کوهبنانی , حمید علیزاده , ژانت هاشمی , غلامرضا صرامی , ساجده سلطانی کوهبنانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر به منظور اثربخشی آموزش رایانه یار حافظۀ کاری بر بهبود کارکردهای اجرایی و عملکر د ریاضی دانشآموزان با اختلال ریاضیات انجام گرفت. در تحقیق نیمه آزمایشی حاضر 51 دانش آموز با اختلال ریاضیات دختر پایه سوم تا پنجم ابتدایی به روش نمونه گیری در دسترس از مراکز اختلال ها ی 6386 انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفی به دو گروه - یادگیری شهر تهران در سال تحصیلی 6381 کنترل و آزمایشی تقسیم شدند. تمامی آزمودنی ها با استفاده از آزمون ریاضیات کیمت و آزمون ها ی کارکرد اجرایی )برج لندن، عملکرد مداوم، کارت های استروپ(، مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله بعد گروه آزمایشی )دانش آموزان با اختلال ریاضیات( در معرض آموزش رایانه یار حافظه کاری قرار گرفتند. برنامه آموزشی به مدت 51 جلسه در 7 هفته ارایه شد. پس از این مرحله تمامی آزمودنی ها )اعم از گروه آزمایش و کنترل( مجدداً از نظر کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضی مورد سنجش قرار گرفتند . یادآوری می گردد که دانش آموزان گروه کنترل در معرض هیچ یک از مداخلات قرار نگرفتند و هر دو گروه فقط آموزش های مدرسه را دریافت می کردند. با فاصله یک ماه، آزمون پیگیری نیز انجام گرفت . وابسته مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه t داده های به دست آمده از پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از به یافته های تحقیق می توان بیان کرد که آموزش رایانه یار حافظه کاری تأثیر معنی داری بر کارکردها ی اجرایی و عملکرد ریاضی دانش آموزان با اختلال ریاضیات داشته است. کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضی دانش آموزان با اختلال ریاضیات در اثر آموزش برنامه رایانه یار حافظه کاری ارتقا می یابد. نتایج این تحقیق می تواند در مداخله های عصب شناختی و آموزشی مورد استفاده قرار گیرد

کلمات کلیدی

, آموزش رایانه یار, کارکردهای اجرایی, حافظه کاری, اختلال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054671,
author = {سلطانی کوهبنانی, سکینه and حمید علیزاده and ژانت هاشمی and غلامرضا صرامی and ساجده سلطانی کوهبنانی},
title = {اثربخشی آموزش رایانه یار بر حافظه کاری بر بهبود کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضیات دانش آموزان با اختلال ریاضیات},
journal = {روانشناسی افراد استثنایی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {11},
month = {December},
issn = {2252-0031},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {آموزش رایانه یار، کارکردهای اجرایی، حافظه کاری، اختلال ریاضیات.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی آموزش رایانه یار بر حافظه کاری بر بهبود کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضیات دانش آموزان با اختلال ریاضیات
%A سلطانی کوهبنانی, سکینه
%A حمید علیزاده
%A ژانت هاشمی
%A غلامرضا صرامی
%A ساجده سلطانی کوهبنانی
%J روانشناسی افراد استثنایی
%@ 2252-0031
%D 2013

[Download]