کتابخانه و سواد اطلاعات سلامت , 2015-05-27

عنوان : ( سنجش کم و کیف منابع اطلاعاتی موجود در مطب پزشکان شهر مشهد و میزان استفاده و تمایل به استفاده بیماران از این منابع )

نویسندگان: اعظم صنعت جو , عطیه باغستانی تجلی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: مقدمه: هدف این پژوهش بررسی کمیت و کیفیت منابع اطلاعاتی موجود در مراکز درمانی شهر مشهد از نظر نوع منبع، روزآمدی و نیز سنجش میزان اثرگذاری منابع اطلاعاتی در ارتقاء سواد اطلاعات از دید مراجعان به این مراکز با بررسی میزان و تمیل به استفاده از این منابع است. مراکز درمانی از مکانهای قابل اعتماد برای افراد جهت کسب اطلاعات پزشکی است. درحالیکه افراد زمان زیادی را در این مراکز جهت مراجعه به پزشک مربوطه صرف می کنند، وجود منابع اطلاعاتی مناسب و متناسب با نیازهای اطلاعاتی آنان و حاکم شدن روند مجموعه سازی مناسب می تواند نقش موثری در ارتقاء سطح سواد سلامت شهروندان داشته باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شد. نمونه آماری پژوهش که به صورت تصادفی نظام مند انتخاب گردید شامل30 مطب پزشکان متخصص و نیز 40 نفر از مراجعه کنندگان به این مطبها بودند. ابزار گردآوری اطلاعات برای بررسی منابع، سیاهه وارسی وبرای سنجش میزان استفاده، مطلوبیت و ضرورت استفاده منابع از دید بیماران، پرسشنامه محقق ساخت بود که روایی آن توسط اساتید لم اطلاعات و دانش شناسی تایید و پایایی آن 84/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شد. یافته‎ها: بررسی منابع موجود در مطب پزشکان نشان داد که به ترتیب پوستر، بروشور، روزنامه، مجلات و سی دی بیشترین منابع موجود است. مخاطب بیشتر منابع پزشکان بودند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده بیماران کمتر از حد متوسط ازمنابع اطلاعاتی موجود درمطب پزشکان استفاده می‌کنند و بالاتر از حد متوسط تمایل به استفاده از منابع اطلاعاتی موجود در مطب پزشکان دارند. همچنین کسب اطلاعات شفاهی از دیگر بیماران حاضر، بیشتر از حد متوسط است. از دید بیماران، مطلوبیت منابع اطلاعاتی موجود جهت کسب اطلاعات در خصوص بیماری و سلامت کمتر از حد متوسط است. نتیجه‎گیری: نگرش مطلوب و تمایل به استفاده بیماران از منابع اطلاعاتی و عدم مطلوبیت منابع اطلاعاتی موجود در مطب پزشکان از حیث کمیت و کیفیت ، ضرورت بکارگیری راهبردهای مناسب مجموعه سازی با انجام نیاز سنجی از بیماران و تدوین و توصیه دستورالعملها و راهکارهایی جهت بکارگیری توسط پزشکان را به منظور افزایش سطح سواد سلامت شهروندان ضروری می سازد.

کلمات کلیدی

, منابع اطلاعاتی, مطب پزشکان, اطلاعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054830,
author = {صنعت جو, اعظم and باغستانی تجلی, عطیه},
title = {سنجش کم و کیف منابع اطلاعاتی موجود در مطب پزشکان شهر مشهد و میزان استفاده و تمایل به استفاده بیماران از این منابع},
booktitle = {کتابخانه و سواد اطلاعات سلامت},
year = {2015},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {منابع اطلاعاتی- مطب پزشکان- اطلاعات سلامت-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنجش کم و کیف منابع اطلاعاتی موجود در مطب پزشکان شهر مشهد و میزان استفاده و تمایل به استفاده بیماران از این منابع
%A صنعت جو, اعظم
%A باغستانی تجلی, عطیه
%J کتابخانه و سواد اطلاعات سلامت
%D 2015

[Download]