علوم زیستی ورزشی, دوره (7), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (503-518)

عنوان : ( تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت عصاره زرشک بر شاخص های گلایمسیک بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 متعاقب یک جلسه ورزش هوازی )

نویسندگان: ناهید بیژه , توحید مبهوت مقدم , محمد شاهین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه. با توجه به اثبات آثار مستقل عصاره زرشک و تمرین هوازی بر سازه های دیابت، هدف این مطالعه تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت عصاره زرشک بر شاخص های گلایمسیک بیماران مبتلا به دیابت نوع2 متعاقب یک جلسه ورزش هوازی بود. روش شناسی. به این منظور، 32مرد مبتلا به دیابت نوع2 به صورت تصادفی در چهارگروه مساوی؛ عصاره زرشک(10سی سی در200 میلی لیترآب)، تمرین ورزشی(60 تا70درصد حداکثر ضربان قلب فرد)، تمرین ورزشی+عصاره زرشک و گروه کنترل تقسیم شدند. شاخصهای گلایسمیک در ابتدای پروتکل و بلافاصله بدنبال پایان پروتکل پژوهشی اندازه گیری شدند. برای بررسی تفاوت های درون گروهی از آزمون تی زوجی و برای مقایسه تفاوت های بین گروهی از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید. یافته ها. نتایج نشان داد که مقادیر گلوکز سرم(گروه عصاره زرشک، تمرین ورزشی و تمرین ورزشی+مصرف عصاره زرشک)، هموگلوبین گلیکولیزه(تمرین ورزشی+ عصاره زرشک)، انسولین(تمرین ورزشی و تمرین ورزشی+عصاره زرشک) ومقاومت به انسولین(گروه عصاره زرشک، تمرین ورزشی و تمرین+عصاره زرشک)، در مرحله پایانی پروتکل پژوهشی نسبت به مقادیر پایه کاهش معناداری دارد(05/0p<). همچنین مقادیر گلوکز سرم (گروه تمرین ورزشی و گروه تمرین ورزشی+عصاره زرشک)، هموگلوبین گلیکولیزه(گروه تمرین ورزشی+عصاره زرشک)، انسولین(گروه تمرین ورزشی وگروه تمرین+عصاره زرشک) ومقاومت به انسولین(گروه تمرین ورزشی+عصاره زرشک) به طور معناداری از گروه کنترل پایین تر بود(05/0p<). نتیجه گیری. تمرین هوازی و مصرف عصاره زرشک به طور مستقل آثار مفیدی بر شاخص های گلایسمیک دارد. با وجود این، مصرف عصاره زرشک به همراه تمرین هوازی تاثیرات بیشتری بر بهبود شاخص های گلایسمیک بیماران دیابت نوع2دارد.

کلمات کلیدی

, انسولین, دیابت, زرشک, گلوکز, مقاومت به انسولین, ورزش هوازی, هموگلوبین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054835,
author = {بیژه, ناهید and مبهوت مقدم, توحید and شاهین, محمد},
title = {تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت عصاره زرشک بر شاخص های گلایمسیک بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 متعاقب یک جلسه ورزش هوازی},
journal = {علوم زیستی ورزشی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-9325},
pages = {503--518},
numpages = {15},
keywords = {انسولین، دیابت، زرشک، گلوکز، مقاومت به انسولین، ورزش هوازی، هموگلوبین گلیکولیزه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت عصاره زرشک بر شاخص های گلایمسیک بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 متعاقب یک جلسه ورزش هوازی
%A بیژه, ناهید
%A مبهوت مقدم, توحید
%A شاهین, محمد
%J علوم زیستی ورزشی
%@ 2008-9325
%D 2015

[Download]