زمین شناسی اقتصادی, دوره (7), شماره (2), سال (2016-2) , صفحات (203-223)

عنوان : ( کانی سازی و توزیع عناصر کمیاب پیریت به کمک تجزیه ریزکاوشگر الکترونی در چاه های اکتشافی محدوده طلای چشمه زرد (استان خراسان رضوی، ایران) )

نویسندگان: زهرا اعلمی نیا , محمدحسن کریم پور , سیدمسعود همام ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ناحیه مطالعاتی در شمال استان خراسان رضوی و 45 کیلومتری جنوب نیشابور قرار دارد. رگه های طلادار درون سنگهای گرانیت، گرانودیوریت، گرانودیوریت پورفیری، آندزیت، برش و توف نفوذ کرده اند. رگه ها از جنس کوارتز و کلسیت هستند. مناطق اصلی دگرسانی شامل منطقه سرسیتیک، سیلیسی، پروپلیتیک و منطقه کربنات است. کانیزایی به طور نزدیکی با دگرسانی های سیلیسی و سرسیتیک به شکل رگه چه و با منطقه پروپلیتیک به شکل افشان همراه است. کانی شناسی کانی های باطله کوارتز، کلسدونی، سرسیت، آدولاریا، کلسیت، دولومیت، ایلیت، دیکیت، آلبیت، کائولینیت و کلریت است. کانی زایی رگه ای عمدتاً با رگه چه ها، برش، افشان و استوکورک همراه هستند. رگه چه ها از پیریت، مارکازیت، آرسنوپیریت و کمتر کالکوپیریت، اسفالریت، گالن، مگنتیت و هماتیت تشکیل شده اند. بیشترین عیار طلا در رگه های سیلیسی دیده می شود. پیریت کانی سولفیدی اصلی در کانیسازی اولیه است. سه نوع پیریت بر اساس ترکیب شیمیایی شناسایی شده است: پیریت خالص، پیریت غنی از آرسنیک و پیریت تیتانیوم- وانادیومدار. تجزیه های ریزکاوشگر 0 درصد وزنی در پیریت های رگه های طلادار نشان / 3 و 53 /91 ،3/ الکترونی بیشترین غلظت آرسنیک، تیتانیوم و وانادیوم را به ترتیب 62 می دهند. طلا معمولاً همراه با پیریت آرسنیک دار و پیریت تیتانیوم- وانادیوم دار است. براساس مطالعه بافت و ترکیب پیریت ها، رگه چه های پیریت آرسنیک دار همراه با کانی های سولفیدی آرسنوپیریت، کالکوپیریت، گالن، اسفالریت در دمای بالا و با کاهش دما و فشار، پیریتهای فرامبوئیدال با حاشیه حاوی آرسنیک و طلا شکل گرفته اند و در ادامه پیریتهای درشت تیتان دار به وجود آمده اند. پیریتهای خالص و تأخیری درشت بلور آخرین فاز کانی ساز در منطقه هستند.

کلمات کلیدی

, عناصر کمیاب, پیریت, محدوده طلای چشمهزرد, شمال شرق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054917,
author = {زهرا اعلمی نیا and کریم پور, محمدحسن and همام, سیدمسعود},
title = {کانی سازی و توزیع عناصر کمیاب پیریت به کمک تجزیه ریزکاوشگر الکترونی در چاه های اکتشافی محدوده طلای چشمه زرد (استان خراسان رضوی، ایران)},
journal = {زمین شناسی اقتصادی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-7306},
pages = {203--223},
numpages = {20},
keywords = {عناصر کمیاب، پیریت، محدوده طلای چشمهزرد، شمال شرق ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کانی سازی و توزیع عناصر کمیاب پیریت به کمک تجزیه ریزکاوشگر الکترونی در چاه های اکتشافی محدوده طلای چشمه زرد (استان خراسان رضوی، ایران)
%A زهرا اعلمی نیا
%A کریم پور, محمدحسن
%A همام, سیدمسعود
%J زمین شناسی اقتصادی
%@ 2008-7306
%D 2016

[Download]