مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (26), شماره (4), سال (2016-1) , صفحات (13-28)

عنوان : ( رفتار راهنمایابی کاربران کتابخانه دیجیتال: بررسی عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده )

نویسندگان: محمد زره ساز , سیدرحمت اله فتاحی , اعظم صنعت جو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: بررسی تأثیر متغیرهای مطرح در نظریۀ رفتار برنامه‌ریزی‌شده بر متغیرهای مرتبط با رفتار راهنمایابی کاربران کتابخانه دیجیتالی است. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش به‌روش ترکیبی انجام شده است. 38 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی با استفاده از روش نمونه‌‌گیری هدف‌مند طبقه‌ای، به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و از ابزارهای مختلفی برای گردآوری و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: به‌جز متغیر کنترل رفتاری درک‌شده، سایر متغیرهای روان‌شناختی شرکت‌کنندگان در پژوهش در وضعیت خوبی قرار دارند؛ با اثبات تأثیرگذاری سه متغیر نگرش، هنجار ذهنی، و کنترل رفتاری درک‌‌شده بر نیت شرکت‌کنندگان در پژوهش برای ارائه رفتار راهنمایابی، مدل نظریۀ رفتار برنامه‌ریزی‌شده تأیید شد؛ نگرش دربارة رفتار علاوه بر تأثیرگذاری مثبت بر نیت شرکت‌کنندگان، بر میزان زمان صرف‌شده توسط آنها و نیز فراوانی تقاضاهایشان برای راهنمایابی تأثیر مثبت دارد. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش تأییدکننده ضرورت ارتقای وضعیت قابلیت‌های روان‌شناختی کاربران کتابخانه‌های دیجیتالی به‌منظور پشتیبانی از آنها در موقعیت‌های راهنمایابی پدیدآمده در فرایند اطلاع‌یابی آنهاست. در طراحی منابع راهنما نیز باید به این ویژگی‌های روان‌شناختی توجه شود.

کلمات کلیدی

راهنمایابی؛ نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده؛ کتابخانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055084,
author = {محمد زره ساز and فتاحی, سیدرحمت اله and صنعت جو, اعظم},
title = {رفتار راهنمایابی کاربران کتابخانه دیجیتال: بررسی عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده},
journal = {مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات},
year = {2016},
volume = {26},
number = {4},
month = {January},
issn = {2252-0503},
pages = {13--28},
numpages = {15},
keywords = {راهنمایابی؛ نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده؛ کتابخانه دیجیتالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رفتار راهنمایابی کاربران کتابخانه دیجیتال: بررسی عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده
%A محمد زره ساز
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A صنعت جو, اعظم
%J مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
%@ 2252-0503
%D 2016

[Download]