رفتار حرکتی و روان شناسی ورزش, دوره (7), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (1005-1014)

عنوان : ( تاثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبال )

نویسندگان: تکتم امامی کشفی , مهدی سهرابی , سید مجتبی حسینی , جواد فولادیان ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق: هدف، بررسی تاثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبال در دانشجویان پسر دانشگاه فروسی مشهد بود. روش تحقیق: تعداد 2۰ دانشجو در کلاسهای تربیت بدنی عمومی ) 2۴ ۱۹ سال( که تجربه ای در بسکتبال نداشتند و دست برترشان راست بود، به روش تصادفی ساده انتخاب و به تعداد مساوی به دو گروه تقسیم شدند. آزمودنیها به مدت ۴ هفته، 2 جلسه ۴۵ دقیقهای در هفته، مطابق برنامه تمرین کردند. گروه الف، چهار جلسه اول را با دست راست برتر و چهار جلسه دوم را با دست چپ غیربرتر تمرین کردند و گروه ب، به شیوه متضاد تمرین کردند. آزمودنیها قبل و بعد جلسات تمرین در آزمون دریبل مارپیچ بسکتبال مورد ارزیابی قرار گرفتند. یک هفته بعد از تمرین نیز، آزمون یادداری و انتقال اجرا شد. و یافته ها: یافته ها نشان داد بین دو گروه تمرینی در اکتساب مهارت دریبل بسکتبال تفاوت معنی داری وجود ندارد p=./53 و زمان حرکت از پیش آزمون تا پس آزمون، کاهش معنی دار داشته است p=./0001 . نتایج، عملکرد بهتر دست راست را نسبت به دست چپ نشان داد p=./042 . هر دو گروه در پس آزمون و آزمون یادداری، زمان حرکتی کوتاهتری در دریبل با دست راست نسبت )p =به دست چپ داشتند. بین دو گروه در تکلیف انتقال تفاوت معنی داری یافت نشد p=./16. نتیجه گیری: اندام های برتر و غیر برتر در یادگیری حرکتی اولیه برای بهبود اجرای هر دو عضو و قویتر شدن قابلیت دو طرفی فراگیران مهم می باشند.

کلمات کلیدی

, انتقال بیندستی, دریبل بسکتبال, اکتساب مهارت, یادداری, دست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055213,
author = {امامی کشفی, تکتم and سهرابی, مهدی and حسینی, سید مجتبی and جواد فولادیان},
title = {تاثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبال},
journal = {رفتار حرکتی و روان شناسی ورزش},
year = {2015},
volume = {7},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1804},
pages = {1005--1014},
numpages = {9},
keywords = {انتقال بیندستی، دریبل بسکتبال، اکتساب مهارت، یادداری، دست برتری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبال
%A امامی کشفی, تکتم
%A سهرابی, مهدی
%A حسینی, سید مجتبی
%A جواد فولادیان
%J رفتار حرکتی و روان شناسی ورزش
%@ 2008-1804
%D 2015

[Download]