پژوهش حسابداری, دوره (4), شماره (16), سال (2015-4) , صفحات (1-28)

عنوان : ( مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان دانشجویان )

نویسندگان: مهدی صالحی , مهدی نوروزی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل پذیرش برنامه های حسابداری توسط دانشجویان این رشته است که با استفاده از مدل پذیرش فن آوری (TAM) صورت گرفته است. این پژوهش به بررسی رفتار دانشجویان با استفاده از متغیرهای؛ سهولت مشاهده شده در استفاده ، سودمندی مشاهده شده، و استفاده از سیستم، می پردازد. این متغیرها با استفاده از مدل معادله ساختاری (SEM) آنالیز شدند. مدل معادلات ساختاری ، برای آزمون دقیق مدل های نظری بر اساس فرضیه هایی درباره متغیر مشاهده شده و پنهانی، که بین آنها همبستگی درونی وجود دارد، فراهم می کند تا روابط مشاهده شده بین این متغیرها را بطور هدفمند توصیف کند. نمونه ی این تحقیق شامل 141 دانشجوی حسابداری استان اصفهان بودند که قادر بودند از برنامه های حسابداری استفاده کنند. نحوه ی جمع آوری داده ها بوسیله پرسشنامه از دانشجویان صورت گرفته است .نتایج نشان داد که سهولت مشاهده شده در استفاده از برنامه ها تاثیر مثبت معناداری بر سودمندی مشاهده شده دارد، در حالیکه سودمندی مشاهده شده تاثیر مثبت معناداری بر تمایل به استفاده ندارد و تمایل به استفاده نیز دارای تاثیر مثبت معناداری بر استفاده حقیقی سیستمی از برنامه های حسابداری دارد. در واقع برای دانشجویان سهولت استفاده مهمتر از سودمندی نرم افزار بوده است بر اساس نتایج و یافته های این پژوهش پیشنهاد میشود در دروس دانشگاهی به سیستم های اطلاعاتی و نرم افزار های تخصصی حسابداری توجه بیشتری شود تا هماهنگی بیشتری بین دانشگاه و بازار کار ایجاد شود. همچنین در این پژوهش نیز نرم افزار اکسل که غالبا حسابداران و حسابرسان از آن استفاده میکنند به طور نمونه مورد بررسی قرار گرفته است در حقیقت تاثیر نرم افزار اکسل در ورود به بازار کار حرفه حسابداری مورد پژوهش واقع شدکه 77 پرسشنامه تکمیل شده از دانشجویان و 34 پرسشنامه تکمیل شده از شاغلین حسابدار و حسابرس ملاک آزمون(گاما) قرار گرفت. نتیجه حاکی از این بود که ارتباط معنی‌دار و مثبتی بین تحصیلات و میزان آشنایی با نرم ‌افزار اکسل لااقل در سطح شناخت مقدماتی از قبیل کار با سلول ، کاربرگ و تحلیل و اعتبار سنجی وجود دارد و این ارتباط در سطح پیشرفته از قبیل توابع، افزایش بهره‌وری و ویرایش مشارکتی مشاهده نگردید.

کلمات کلیدی

, مدل پذیرش فن آوری, سهولت استفاده مشاهده شده, سودمندی مشاهده شده , نرم افزارهای حسابداری , نرم افزار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055440,
author = {صالحی, مهدی and مهدی نوروزی},
title = {مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان دانشجویان},
journal = {پژوهش حسابداری},
year = {2015},
volume = {4},
number = {16},
month = {April},
issn = {2251-8495},
pages = {1--28},
numpages = {27},
keywords = {مدل پذیرش فن آوری، سهولت استفاده مشاهده شده، سودمندی مشاهده شده ،نرم افزارهای حسابداری ، نرم افزار اکسل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان دانشجویان
%A صالحی, مهدی
%A مهدی نوروزی
%J پژوهش حسابداری
%@ 2251-8495
%D 2015

[Download]