نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2016-04-25

عنوان : ( ارزیابی برخی از شاخص‎های بیوشیمیایی آسیب میوکارد قلب در سگ های مبتلا به لشمانیوز و ارتباط آن با تغییرات هماتولوژی )

نویسندگان: پریچهره میرمرتضوی , مهدیه زعیمی , مهرداد مهری , حمیده سالاری صدیق ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف در سگ‎های مبتلا به لیشمانیوز، آسیب قلبی به علت بروز میوکاردیت، واسکولیت، آنمی یا بیماری کلیوی ایجاد می‎شود. آسیب‎های قلبی را می‎توان با استفاده از برخی از بیومارکرهای اختصاصی نظیر تروپونین I قلبی (cTnI)، ارزیابی الکتروکاردیوگرام، اکوکاردیوگرام و یا از طریق هیستوپاتولوژی ردیابی کرد. هدف از این مطالعه‎، ارزیابی برخی از شاخص‎های بیوشیمیایی آسیب قلبی در سگ‎های مبتلا به لیشمانیوز (علامت دار و بدون علامت) و سگ‎های سالم و ارتباط آن با تغییرات هماتولوژی می باشد. مواد و روش کار سگ‎های مورد مطالعه به سه گروه 15‎تایی شامل مثبت علامت‎دار، مثبت بدون علامت و کنترل تقسیم شدند. تشخیص مثبت بودن نمونه‎ها بر پایه‎‎ی علایم بالینی، اسمیر‎های پوستی مثبت و تیتر مثبت لیشمانیا اینفانتوم بود که با آزمونIFAT انجام‎ شد. خونگیری از ورید سفالیک انجام و در لوله‎های حاوی ضد‎انعقاد و بدون ضد‎انعقاد جمع‎آوری شد. شاخص‎های بیوشیمیایی آسیب میوکارد شامل فعالیت سرمی آنزیم‎های AST، LDH، CK-MB و غلظت سرمی اوره و کراتینین در نمونه‎های سرمی به روش اسپکتروفوتومتری اندازه‎گیری شد. غلظت تروپونین قلبی I با استفاده از تکنیک کمیلومینوسانس مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها تعداد نوتروفیل‎ها و هماتوکریت در گروه آلوده نسبت به گروه غیرآلوده کاهش معنی‎دار و در گروه آلوده فعالیت سرمی آنزیم LDH و غلظت کراتینین در مقایسه با گروه غیرآلوده افزایش معنی‎داری داشت (p< 0.05). در شمار ائوزینوفیل‎ها، غلظت سرمی کراتینین و فعالیت آنزیم LDH بین گروه کنترل و دو گروه آلوده، اختلاف معنی‎دار ملاحظه گردید (p< 0.05) که غلظت سرمی کراتینین و فعالیت آنزیم LDH در گروه‎های آلوده‎ی علامت‎دار و بدون علامت نسبت به گروه کنترل افزایش داشتند. در بررسی نتایج همبستگی فاکتورهای هماتولوژی و بیوشیمیایی، فعالیت آنزیم‎های CK-MB و LDH با MCH و MCHC همبستگی معنی‎دار منفی داشت. نتیجه گیری سگ‎هایی که در شهرستان مشهد آلوده به لشمانیوز شده‎اند، دارای تغییرات خفیفی در پارامتر‎های خون‎شناسی و بیوشیمیایی می‎باشند. با توجه به عدم اختلاف چشمگیر شاخص‎های مورد بررسی در گروه‎های علامت‎دار و بی‎علامت، به نظر می‎رسد که وضعیت بالینی لیشمانیوز احشایی در سگ‎سانان تاثیری بر پارامترهای بیوشیمیایی آسیب میوکارد ندارد.

کلمات کلیدی

, لیشمانیوز سگ‎سانان, میوکاردیت, تروپونین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056181,
author = {میرمرتضوی, پریچهره and زعیمی, مهدیه and مهری, مهرداد and سالاری صدیق, حمیده},
title = {ارزیابی برخی از شاخص‎های بیوشیمیایی آسیب میوکارد قلب در سگ های مبتلا به لشمانیوز و ارتباط آن با تغییرات هماتولوژی},
booktitle = {نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {لیشمانیوز سگ‎سانان، میوکاردیت، تروپونین قلبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی برخی از شاخص‎های بیوشیمیایی آسیب میوکارد قلب در سگ های مبتلا به لشمانیوز و ارتباط آن با تغییرات هماتولوژی
%A میرمرتضوی, پریچهره
%A زعیمی, مهدیه
%A مهری, مهرداد
%A سالاری صدیق, حمیده
%J نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2016

[Download]