علم اطلاعات و نسخه شناسی, دوره (1), شماره (1), سال (2012-11) , صفحات (29-43)

عنوان : ( مطالعه هزینه‌‌‌ سودمندی کتاب‌‌‌ های لاتین خریداری‌‌‌ شدۀ بخش امانت کتابخانه‌‌‌ های دانشگاه فردوسی مشهد، در سال‌‌‌های ۱۳۸۲تا۱۳۸۷ )

نویسندگان: هادی شریف مقدم , علی اکبر پوراحمد , هادی هراتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش مطالعه هزینه- سودمندی کتاب‌های لاتین بخش امانت کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد است که در سال‌های 1382 تا 1387 خریداری شده‌اند. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام گرفته است. تعداد 3558 جلد کتاب (معادل 27.5 درصد از کل کتاب‌های خریداری‌شده) به‌عنوان نمونه انتخاب شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز با آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که در نسبت امانت هر کتاب، کتابخانه دانشکده معماری با 4.52 بار امانت برای هر کتاب و هزینه-سودمندی 95000 ریال به ازای هر بار استفاده در بهترین وضعیت قرار دارد. به‌طورکلی، 46 درصد از هزینه‌ای که برای خرید کتاب‌های لاتین صرف شده، بدون استفاده مانده است. همچنین، بین دو متغیر قیمت کتاب و میزان استفاده، همبستگی معناداری وجود دارد، به این صورت که هرچه قیمت خرید کتاب افزایش یافته، تعداد دفعات استفاده از آن کتاب نیز افزایش یافته است. به‌طورکلی مشخص شد، توزیع اعتبار خرید کتاب در بین کتابخانه‌ها، از روند یکنواختی برخوردار بوده است. اصالت/ارزش: این پژوهش یک خط‌مشی برای مجموعه‌سازی کتاب‌ها، در اختیار مسئولین مربوطه قرار می‌دهد تا بتوانند در خریدهای آینده جهت اختصاص بودجه به کتابخانه‌های دانشگاه، به‌صورت بهتر و عادلانه‌تر تصمیم‌گیری کنند و به‌طورکلی مجموعه‌سازی درستی (بر اساس میزان استفاده از کتاب‌ها) انجام شود و در بودجه کتابخانه صرفه‌جویی صورت پذیرد.

کلمات کلیدی

, هزینه-سودمندی, کتاب‌های لاتین, مجموعه‌سازی, امانت کتاب, دانشگاه فردوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056464,
author = {هادی شریف مقدم and علی اکبر پوراحمد and هراتی, هادی},
title = {مطالعه هزینه‌‌‌ سودمندی کتاب‌‌‌ های لاتین خریداری‌‌‌ شدۀ بخش امانت کتابخانه‌‌‌ های دانشگاه فردوسی مشهد، در سال‌‌‌های ۱۳۸۲تا۱۳۸۷},
journal = {علم اطلاعات و نسخه شناسی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {1},
month = {November},
issn = {****-0171},
pages = {29--43},
numpages = {14},
keywords = {هزینه-سودمندی، کتاب‌های لاتین، مجموعه‌سازی، امانت کتاب، دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه هزینه‌‌‌ سودمندی کتاب‌‌‌ های لاتین خریداری‌‌‌ شدۀ بخش امانت کتابخانه‌‌‌ های دانشگاه فردوسی مشهد، در سال‌‌‌های ۱۳۸۲تا۱۳۸۷
%A هادی شریف مقدم
%A علی اکبر پوراحمد
%A هراتی, هادی
%J علم اطلاعات و نسخه شناسی
%@ ****-0171
%D 2012

[Download]