مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (27), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (43-62)

عنوان : ( راهبردها و برنامه عملیاتی نظام مدیریت پژوهشی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (نمونه‌پژوهی: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی) )

نویسندگان: سیدرحمت اله فتاحی , مهری پریرخ , محمود سالاری , محمد زره ساز , رضا رجبعلی بگلو , فاطمه پازوکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: شناسایی و ارائه راهبردهای پژوهشی مناسب در نظام مدیریت پژوهشی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی با تأکید بر سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز آستان قدس رضوی. روش‌/ رویکرد پژوهش: پژوهشاز نوع کاربردی و ترکیبی از روش‌های پیمایشی، دلفی، و اسنادی است. جامعه پژوهش 34 نفر از کارشناسان ارشد و مدیران سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی بودند. برای گردآوری اطلاعات و نظرسنجی از افراد جامعه پژوهش از پرسشنامه پژوهشگر‌ساخته (برای کارشناسان پژوهشی)، اسناد اداره پژوهش، و مصاحبه ساختاریافته (برای اعضای هیأت مدیره و مدیران) استفاده شد. یافته‌ها: 8 راهبرد در کیفیت‌بخشی و بهره‌وری نظام مدیریت پژوهشی اثرگذار است: 1) ایجاد سامانه یا درگاه امور پژوهشی، 2) کمک به ساختارمند کردن پ‍ژوهش، 3) تقویت و کاربردپذیر ساختن نظام، 4) افزایش دسترسی به نتایج پژوهش، 5) فراهم کردن شرایط برای آموزش، خودآموزی، و خودراهبری کارشناسان سازمان، 6) شناسایی مشکلات و مسائل امور پژوهشی سازمان، 7) پیاده‌سازی مدیریت دانش در نظام مدیریت پژوهش، و 8) مدیریت امور مالی پژوهش. نتیجه‌گیری: به‌ موازات توسعه پژوهش در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، نظامی کارآمد باید به‌کارگرفته شود تا امور پژوهشی به‌درستی و با کارآمدی بهتر مدیریت شود. کارآمدی این نظام بستگی فراوانی به‌وجود راهبردهای اثربخش دارد. التزام به راهبردها در این نظام برای کتابخانه‌ها فرصت‌آفرین و اعتمادساز خواهد بود که در نهایت، سبب ارتقای جایگاه پژوهشی خواهد شد.

کلمات کلیدی

پژوهش؛ نظام مدیریت پژوهشی؛ برنامه راهبردی پژوهش؛ سازمان کتابخانه‌ها؛ موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056645,
author = {فتاحی, سیدرحمت اله and پریرخ, مهری and محمود سالاری and محمد زره ساز and رضا رجبعلی بگلو and فاطمه پازوکی},
title = {راهبردها و برنامه عملیاتی نظام مدیریت پژوهشی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (نمونه‌پژوهی: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی)},
journal = {مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات},
year = {2016},
volume = {27},
number = {1},
month = {April},
issn = {2252-0503},
pages = {43--62},
numpages = {19},
keywords = {پژوهش؛ نظام مدیریت پژوهشی؛ برنامه راهبردی پژوهش؛ سازمان کتابخانه‌ها؛ موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهبردها و برنامه عملیاتی نظام مدیریت پژوهشی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (نمونه‌پژوهی: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی)
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A پریرخ, مهری
%A محمود سالاری
%A محمد زره ساز
%A رضا رجبعلی بگلو
%A فاطمه پازوکی
%J مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
%@ 2252-0503
%D 2016

[Download]