مدیریت بر آموزش سازمانها, دوره (3), شماره (2), سال (2015-1) , صفحات (9-36)

عنوان : ( روش‌شناسی تعیین مشاغل استراتژیک، ارزیابی میزان آمادگی شاغلان استراتژیک و تدوین برنامه توسعه ای مناسب (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان) )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , علی مهدوی شکیب ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله معرفی مشاغل استرتژیک ارزیابی میزان آمادگی سرمایه های انسانی شاغل در آن مشاغل و چگونگی تدوین برنامه های توسعه ای مناسب برای آنان بود. به این منظور ابتدا مشاغل استراتژیک شرکت شناسایی و در 5 خوشه طبقه بندی شدند. سپس وضعیت کنوی، دانش، مهارت و توانایی آنان سنجیده شده و بر اساس اطلاعات به دست آمده از طریق تحلیل وضعیت موجود با مطلوب برنامه توسعه مشاغل استراتژیک طراحی گردید.

کلمات کلیدی

, مشاغل استراتژیک, آمادگی سرمایۀ انسانی, برنامۀ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056686,
author = {آهنچیان, محمدرضا and مهدوی شکیب, علی},
title = {روش‌شناسی تعیین مشاغل استراتژیک، ارزیابی میزان آمادگی شاغلان استراتژیک و تدوین برنامه توسعه ای مناسب (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان)},
journal = {مدیریت بر آموزش سازمانها},
year = {2015},
volume = {3},
number = {2},
month = {January},
issn = {2322-1429},
pages = {9--36},
numpages = {27},
keywords = {مشاغل استراتژیک، آمادگی سرمایۀ انسانی، برنامۀ توسعه،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش‌شناسی تعیین مشاغل استراتژیک، ارزیابی میزان آمادگی شاغلان استراتژیک و تدوین برنامه توسعه ای مناسب (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان)
%A آهنچیان, محمدرضا
%A مهدوی شکیب, علی
%J مدیریت بر آموزش سازمانها
%@ 2322-1429
%D 2015

[Download]