مطالعات کتابداری و علم اطلاعات, دوره (22), شماره (16), سال (2015-9) , صفحات (1-18)

عنوان : ( توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد )

نویسندگان: رضا رجبعلی بگلو , سیدرحمت اله فتاحی , مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: مقاله حاضر تلاش دارد تا به معرفی مدل ذهنی افراد در استفاده از نظام‌های اطلاعاتی به منزله یک حوزه پژوهشی بپردازد. روش: روش پژوهش تحلیل مفهومی است. پژوهشگر از طریق مرور پژوهشهای مرتبط، به مفهوم‌پردازی مدل ذهنی و عوامل موثر بر آن در بافت نظام‌های اطلاعاتی از دیدگاه پژوهشگران پرداخته است. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: واکاوی پژوهش‌ها نشان می‌دهد بیشتر آن‌ها با رویکرد کیفی و با استفاده از فن شبکه مخازن و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شده است. همچنین با وجود ارتباط نزدیک حوزه تعامل انسان و رایانه با رفتار اطلاعاتی، توجه به نظریه‌های این حوزه و عوامل شکل‌دهنده و تأثیرگذار بر مدل‌های ذهنی افراد کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با وجود این‌که در برخی پژوهش‌ها به شکاف بین مدل‌های ذهنی ذی‌نفعان (کاربر و طراح) اشاره شده است، مقایسه مدل‌های ذهنی افراد گوناگون و توجه به مهمترین عوامل تأثیرگذاری همچون تجربه‌ها، آموزش، پیشینه شغلی و مانند اینها بر شکل‌گیری مدل‌های ذهنی افراد از اهمیت زیادی برخوردار است.

کلمات کلیدی

مدل ذهنی؛ نقشه شناختی؛ نظام‌های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056704,
author = {رجبعلی بگلو, رضا and فتاحی, سیدرحمت اله and پریرخ, مهری},
title = {توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد},
journal = {مطالعات کتابداری و علم اطلاعات},
year = {2015},
volume = {22},
number = {16},
month = {September},
issn = {2008-5222},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {مدل ذهنی؛ نقشه شناختی؛ نظام‌های اطلاعاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد
%A رجبعلی بگلو, رضا
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A پریرخ, مهری
%J مطالعات کتابداری و علم اطلاعات
%@ 2008-5222
%D 2015

[Download]