اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران , 2016-02-18

عنوان : ( تحلیل جامعه شناختی پدیده خیانت زنان متاهل )

نویسندگان: علی زینلی , حسین اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باتوجه به افزایش روز افزون پدیده خیانت در بین زوجین و تبدیل شدن این پدیده به عنوان یکی از عوامل بسیار موثر در ازهم پاشیدگی خانواده های امروزی، این تحقیق باهدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به روابط خارج از زندگی زناشویی زنانمتاهل شهرستان درگز در سال 1991 انجام شده است.رویکردحاکم بر این تحقیق کیفی ،تکنیک جمع آوری اطلاعات مصاحبه عمیقو ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد.جامعه آماری این تحقیق کلیه زنان متاهلی بودند که به شوهر خودخیانت کرده بودند.روش نمونه گیری هدفمند ،شیوه نمونه گیری به صورت تدریجی و براساس قاعده روشنایی بخشی انتخاب شده وحجم نمونه نیز بر مبنای قاعده اشباع اتخاذ شده که در نهایت 11 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز به صورت کدگذاری باز،محوری و گزینشی انجام شد. نتایج نشان داد که در نهایت عوامل اجتماعی موثر برخیانت زنان متاهل: - عدم حمایت اجتماعی از طرف همسر که خود شامل حمایت عاطفی ،جنسی ،مالی می شود- است فاده نامناسب از وسایل ارتباط جمعی: استفاده نامناسب از ماهواره و شبکه های اجتماعی - برخ ی آسیب های اجتماعی:خشونت علیه زنان،اعتیاد - یادگ یری اجتماعی خیانت:آموختن خیانت- عدم سنخیت:شکاف های شخصیتی و زیستی،ضعف اعتقادات مذهبی می باشد.

کلمات کلیدی

, خیانت, زنان متاهل, عوامل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056875,
author = {علی زینلی and اکبری, حسین},
title = {تحلیل جامعه شناختی پدیده خیانت زنان متاهل},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خیانت،زنان متاهل،عوامل اجتماعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل جامعه شناختی پدیده خیانت زنان متاهل
%A علی زینلی
%A اکبری, حسین
%J اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
%D 2016

[Download]