مطالعات اقتصاد انرژی, دوره (11), شماره (46), سال (2015-12) , صفحات (89-112)

عنوان : ( بررسی تأثیر پرداخت نقدی یارانه بر قیمت سهام و ایجاد بازده غیر عادی در صنعت فرآورده های نفتی )

نویسندگان: مهدی صالحی , روح الله قابضی , محمود موسوی شیری , الیاس بردبار ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکت ها براساس ضوابط و قوانین خاص خود است. عوامل زیادی در شکل گیری اطلاعات و دیدگا ه ها ی طرفین بازار و قیمت سهام شرکت ها مؤثر است.بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز در خارج از محدوده ی اقتصاد داخلی قرار دارند. پرداخت یارانه یکی از ابزارهای دولت است که با تغییر قیمت های نسبی، متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. ای ن مقاله به بررسی تأثیر پرداخت نقدی یارانه ها بر واکنش بازار در صنعت فرآورده های نفتی پرداخته است. در همین راستا یک نمونه ی 5 تایی از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مالی این شرکت ها از سال 1388 تا 1392 جمعآوری گردید. تاریخ واریز نقدی ی اران ه ها به حساب سرپرستان خانوار به عنوان متغیر مستقل و ایجاد بازده غیر عادی و غیرعادی تجمعی به عنوان متغیرهای وابسته و شاخصی برای واکنش بازار در نظر گرفته شده است. با استفاده از رویداد میانگین بازده های غیرعادی و انباشته ،( t پژوهی و به کمک روش آماری مقایسه زوجی (آماره مورد مقایسه و آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که اختلاف معنی داری بین بازده غیرعادی در سهام صنعت فرآورده های نفتی قبل و بعد از پرداخت یارانه نقدی وجود ندارد. از طرف دیگر بین میانگین بازده غیر عادی تجمعی قبل و بعد از پرداخت یارانه نقد ی اختلاف معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, یارانه نقدی, قیمت سهام, بازده غیرعادی, صنعت فراورده های نفتی, بازار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057084,
author = {صالحی, مهدی and روح الله قابضی and محمود موسوی شیری and الیاس بردبار},
title = {بررسی تأثیر پرداخت نقدی یارانه بر قیمت سهام و ایجاد بازده غیر عادی در صنعت فرآورده های نفتی},
journal = {مطالعات اقتصاد انرژی},
year = {2015},
volume = {11},
number = {46},
month = {December},
issn = {1626-1735},
pages = {89--112},
numpages = {23},
keywords = {یارانه نقدی، قیمت سهام، بازده غیرعادی، صنعت فراورده های نفتی، بازار بورس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر پرداخت نقدی یارانه بر قیمت سهام و ایجاد بازده غیر عادی در صنعت فرآورده های نفتی
%A صالحی, مهدی
%A روح الله قابضی
%A محمود موسوی شیری
%A الیاس بردبار
%J مطالعات اقتصاد انرژی
%@ 1626-1735
%D 2015

[Download]