اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (15), شماره (57), سال (2013-4) , صفحات (87-378)

عنوان : ( مقایسه‌ی فعالیت سیستم‌های مغزی رفتاری وابستگان به مت آمفتامین با افراد بهنجار؛ براساس نظریه‌ی تجدیدنظر شده‌ی حساسیت به تقویت )

نویسندگان: مرجان عالمی خواه , فرهاد فرید حسینی , علیرضا رجائی , مراد رسولی آزاد , حسن کردی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مطالعه­ی حاضر، مقایسه­ی سه سیستم تجدیدنظرشده (فعال­ساز رفتاری، بازداری رفتاری و جنگ/گریز/انجماد) نظریه­ی حساسیت به تقویت در بیماران وابسته به مت­آمفتامین با افراد بهنجار بود. روش­کار: این پژوهش علی­مقایسه­ای در شش ماه اول سال 1390 انجام شد. جامعه­ی مورد مطالعه، مردان وابسته به مت­آمفتامین فاقد اختلال سایکوتیک همراه و یا اختلالات بارز محور دو شهر مشهد بودند. از این بین، تعداد 25 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. هم­چنین 25 نفر از بستگان نزدیک گروه وابسته به مت­آمفتامین که به لحاظ متغیرهای سن، جنسیت و تحصیلات با آن­ها همتا شده بودند به عنوان گروه بهنجار شرکت کردند. نمونه­ها با استفاده از مصاحبه­ی بالینی ساختاریافته­ی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، پرسش­نامه­ی اطلاعات جمعیت­شناختی و پرسش­نامه­ی 5 عاملی جکسون ارزیابی گردیدند. داده­ها با آزمون­های کولموگروف-اسمیرنوف، مجذور خی و تی مستقل تحلیل شدند. یافته­ها: گروه وابسته به مت­آمفتامین نسبت به گروه بهنجار از حساسیت بیشتری در سیستم­های تجدیدنظرشده­ی فعال­سازی رفتار، بازداری رفتار، جنگ و انجماد برخوردار بودند (05/0>P) اما در سیستم تجدیدنظرشده­ی گریز، تفاوت معناداری بین دو گروه دیده نشد (05/0<P). نتیجه­گیری: الگوی شخصیتی بیماران وابسته به مت­آمفتامین با افراد بهنجار متفاوت می­باشد. این افراد از یک سو به دلیل حساسیت بالای سیستم بازداری رفتار و از سوی دیگر به دلیل حساسیت بالای سیستم فعال­ساز رفتاری، در شرایطی با احتمال تنبیه از قبیل مقایسه شدن در موقعیت­های اجتماعی و هم­چنین گرایش به تقویت و پاداش از حساسیت بالایی برخوردارند.

کلمات کلیدی

, بازداری, حساسیت, رفتاری, فعالسازی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057269,
author = {مرجان عالمی خواه and فرهاد فرید حسینی and علیرضا رجائی and مراد رسولی آزاد and کردی, حسن},
title = {مقایسه‌ی فعالیت سیستم‌های مغزی رفتاری وابستگان به مت آمفتامین با افراد بهنجار؛ براساس نظریه‌ی تجدیدنظر شده‌ی حساسیت به تقویت},
journal = {اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health},
year = {2013},
volume = {15},
number = {57},
month = {April},
issn = {1684-4300},
pages = {87--378},
numpages = {291},
keywords = {بازداری، حساسیت، رفتاری، فعالسازی، متآمفتامین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه‌ی فعالیت سیستم‌های مغزی رفتاری وابستگان به مت آمفتامین با افراد بهنجار؛ براساس نظریه‌ی تجدیدنظر شده‌ی حساسیت به تقویت
%A مرجان عالمی خواه
%A فرهاد فرید حسینی
%A علیرضا رجائی
%A مراد رسولی آزاد
%A کردی, حسن
%J اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health
%@ 1684-4300
%D 2013

[Download]