رفتار حرکتی, شماره (18), سال (2015-1) , صفحات (131-146)

عنوان : ( نقش پیش بین خودتنظیم گری و تکانشوری در موفقیت ورزشی: مقایسه ورزش های برخوردی و غیربرخوردی )

نویسندگان: محمد علی بشارت , محمدحسین قهرمانی , بهنام تقی پور گیوی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش رابطۀ خودتنظیمگری و تکانشوری با موفقیت ورزشی موردبررسی قرار گرفت و نقشش پیشبین این دو متغیر برای موفقیت ورزشی در ورزشهای برخوردی و غیربرخشوردی مقایسشش شش . تع اد 221 ورزشکار حرفشای ) 882 برخوردی و 828 غیر برخوردی( از ف راسیونهای ورزشی بشصشور داوطلب در این پژوهش شرکت کردن . از ورزشکاران خواستش ش مقیاس خودتنظیمگشری ) SRI-25 ،) مقیاس تکانشوری بارا ) BIS ( و مقیاس موفقیت ورزشی ) SAS ( را تکمیل کنن . ضرایب رگرسیون در این پژوهش برای ورزشکاران برخوردی درخصوص موفقیت ورزشی در خودتنظیمگری 0.39 = ß ، 4.69 = t ، در تکانشوری حرکتی 0.49 = ß ، 4.79 = t و در تکانشوری شناختی 0.22 = ß ، 2.26 = t تعیین ش . این ضرایب برای ورزشکاران غیربرخوردی در خودتنظیمگری 0.73 = ß ، 11.72 = t و در تکانشوری حرکتی 0.20 - = ß ، 2.32 - = t بشدست آم . با استناد بش یافتشهای این پژوهش میتوان نتیجشش گرفشت کشش در ورزششکاران رشتشهای برخوردی، تکانشوری و در ورزشکاران رشتشهای غیربرخوردی، خشودتنظی مگشر ی، یکشی از تبیینکنن ههای موفقیت ورزشی است.

کلمات کلیدی

, خودتنظیمگری, تکانشوری, موفقیت ورزشی, ورزش برخوردی, ورزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057491,
author = {محمد علی بشارت and قهرمانی, محمدحسین and بهنام تقی پور گیوی},
title = {نقش پیش بین خودتنظیم گری و تکانشوری در موفقیت ورزشی: مقایسه ورزش های برخوردی و غیربرخوردی},
journal = {رفتار حرکتی},
year = {2015},
number = {18},
month = {January},
issn = {2322-1631},
pages = {131--146},
numpages = {15},
keywords = {خودتنظیمگری، تکانشوری، موفقیت ورزشی، ورزش برخوردی، ورزش غیربرخوردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش پیش بین خودتنظیم گری و تکانشوری در موفقیت ورزشی: مقایسه ورزش های برخوردی و غیربرخوردی
%A محمد علی بشارت
%A قهرمانی, محمدحسین
%A بهنام تقی پور گیوی
%J رفتار حرکتی
%@ 2322-1631
%D 2015

[Download]