تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (43), شماره (43), سال (2016-8) , صفحات (14-15)

عنوان : ( نقش کتابدار معلم : راه های امروز و آینده )

نویسندگان: رقیه دهستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش و اهمیت کتابدار در کتابخانه آموزشگاهی غیر قابل انکار است این مقاله به نقش های جدید کتابدار آموزشی در دنیای امروزی می پردازد و اینکه کتابداران می توانند نقش موثری در آموزش مادام العمر داشته باشند.

کلمات کلیدی

کتابدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057497,
author = {دهستانی, رقیه},
title = {نقش کتابدار معلم : راه های امروز و آینده},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2016},
volume = {43},
number = {43},
month = {August},
issn = {1684-7989},
pages = {14--15},
numpages = {1},
keywords = {کتابدار معلم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش کتابدار معلم : راه های امروز و آینده
%A دهستانی, رقیه
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2016

[Download]