دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران , 2016-02-22

عنوان : ( فهرست برخی از گلسنگ های شناسایی شده منطقه ی هزارمسجد، خراسان رضوی )

نویسندگان: عاطفه صیاد , حمید اجتهادی , مهرو حاجی منیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از موضاعات مهم در حوزهی زیست شناسی و سیستماتیک، گلسنگشناسی می باشد. هدف پژوهش، شناسایی گلسنگهای پوستهای منطقهی هزار مسجد با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر بود. گلسنگها پس از تعیین شکل رویشی با استریوسکوپ؛ برش گیری و تهیه ی اسلایدهای میروسکوپی؛ تعیین خصوصیات اندام بارده و تستهای نقطهای شناسایی شدند. در مجموع 42 گونه متعلق به 11 جنس ، که 4022 در منطقهی - از این تعداد 42 نمونه دارای فرم رویشی پوستهای و یک نمونه دارای فرم رویشی برگی بود از طبقهی ارتفاعی 4022 حفاظت شدهی هزار مسجد شناسایی گردید.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی : گلسنگ, هزار مسجد, خراسان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057535,
author = {صیاد, عاطفه and اجتهادی, حمید and مهرو حاجی منیری},
title = {فهرست برخی از گلسنگ های شناسایی شده منطقه ی هزارمسجد، خراسان رضوی},
booktitle = {دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی : گلسنگ، هزار مسجد، خراسان، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فهرست برخی از گلسنگ های شناسایی شده منطقه ی هزارمسجد، خراسان رضوی
%A صیاد, عاطفه
%A اجتهادی, حمید
%A مهرو حاجی منیری
%J دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
%D 2016

[Download]