پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی, دوره (9), شماره (35), سال (2014-10) , صفحات (117-130)

عنوان : ( بازداری شناختی در اختلال وسواس شستشو: پارادایم بازداری بازگشت )

نویسندگان: فاطمه شهامت ده سرخ , جواد صالحی فدردی , سیدامیر امین یزدی , علی طلائی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده بازداری بازگشت(IOR) به عنوان یک کنش بازداری شناختی، اشاره به سرکوب نسبی توجه به محرکهایی دارد که اخیرا مورد توجه قرار گرفته اند.این کنش در آدمی دارای ارزش انطباقی است( ونگ و کلاین، 2010). با توجه به علایم مرکزی در اختلال وسواس اجباری(OCD) احتمال نقص در بازداری شناختی وجود دارد. اما نتایج پژوهشها در این زمینه بسیار ناهمسو است. محققان در پژوهش حاضر سعی در بررسی نقص احتمالی IOR در نمونه ای بالینی از وسواس شستشو دارند. این مطالعه به روش علی مقایسه ای است. سه مقیاس پرسشنامه افسردگی بک ویرایش II(BDI- II) ، پرسشنامه بازنگری شده وسواسی اجباری (OCI-R) و آزمون IOR هیجانی بر روی نمونه پژوهش شامل 30 نمونه بالینی مبتلا به اختلال وسواس شستشو (% 20 مذکر) و 30 نمونه غیر وسواس ( %7/26 مذکر) اجرا شدند . تحلیل داده ها با آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره نشان داد که افراد دچار وسواس شستشو نقصی در IOR ندارند(134/0=2ηPartial ؛ 866/0= Wilk’s Lambda ؛05/0< P و 265/1=F). از طرفی بدون در نظر گرفتن عامل گروه بین زمان واکنش افراد در کوششهای معتبر و نامعتبر تفاوت معنادار وجود دارد (05/0≥P؛ 29/2= t) که نشان دهنده پدیده IOR عمومی در آزمودنیها است. بررسی نتایج پژوهش نقصی در بازداری شناختی در نمونه بالینی از مبتلایان به وسواس شستشو دیده نشد. احتمال وجود نقص در سطوح دیگر بازداری مانند بازداری رفتاری مطرح است. دیگر تلویحات نظری و آزمایشگاهی مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, بازداری شناختی, وسواس شستشو, پارادایم بازداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057695,
author = {شهامت ده سرخ, فاطمه and صالحی فدردی, جواد and امین یزدی, سیدامیر and علی طلائی},
title = {بازداری شناختی در اختلال وسواس شستشو: پارادایم بازداری بازگشت},
journal = {پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی},
year = {2014},
volume = {9},
number = {35},
month = {October},
issn = {1435-7685},
pages = {117--130},
numpages = {13},
keywords = {بازداری شناختی، وسواس شستشو، پارادایم بازداری بازگشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازداری شناختی در اختلال وسواس شستشو: پارادایم بازداری بازگشت
%A شهامت ده سرخ, فاطمه
%A صالحی فدردی, جواد
%A امین یزدی, سیدامیر
%A علی طلائی
%J پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی
%@ 1435-7685
%D 2014

[Download]