پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2016-7) , صفحات (318-329)

عنوان : ( بررسی حضور قارچ‌های مولد آفلاتوکسین در پسته منطقه خراسان (شهرستان‌های گناباد و فیض‌آباد) با‌‌استفاده از روش مولکولی )

نویسندگان: نسیم پورابراهیم , مسعود یاورمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه احتمالی بین حضور کپک آسپرژیلوس و ژنهای مولد آفلاتوکسین با شـمارش کپـک و مخمـر، شـمارش کلـی میکرارگانیسمهای مزوفیل و درصد رطوبت در پسته خام بود. بدین منظور نمونه برداری از مناطق مختلف کشت پسته درشهرستانهای گناباد و فیض آبـاد انجام شد. در این تحقیق، 30جدایه قارچی متعلق به جنس آسپرژیلوس شناسایی و به کمک روشهای مبتنی برکشت و با استفاده از محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار خالص سازی شدند. شناسایی جنس آسپرژیلوس با استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز توسط جفت آغازگر اختصاصی Asp1/Asp2جهـت تکثیر ناحیه 18S rRNAانجام گردیـد. همچنـین ردیـابی ژنهـای دخیـل در مسـیر تولیـد آفلاتوکسـین توسـط 3جفـت آغـازگر -APA-450/APA ver1/ver2،1482و OMT-208/OMT-1232صورت گرفت. از میان 30جدایه قارچی، 12نمونه حاوی ژن omtAو 4نمونه حاوی ژن ver1بودنـد. در هیچیک از جدایه های قارچی ژن تنظیمی aflR مشاهده نشد. نتایج بدست آمده نشان داد که هرچند بعضی از جدایه ها یک یا دو ژن ساختاری دخیـل در مسیر بیوسنتز آفلاتوکسین را دارند ولی با توجه به عدم حضور ژن تنظیمی ،aflR بصورت بالقوه قادر به تولید آفلاتوکسین نمی باشند. جهـت بررسـی رابطه احتمالی بین حضور کپک آسپرژیلوس و ژنهای مولد آفلاتوکسین در پسته، ضریب همبستگی محاسبه گردید. نتایج بررسیهای آماری نشـان داد که همبستگی بالایی بین حضور کپک آسپرژیلوس و ژنهای ver1و omtAبر اساس دامنه رطوبت وجود دارد( p<0/05) در حالیکه بین حضور کپـک آسپرژیلوس و ژنهای مذکور در دامنه های مختلف شمارش کپک و مخمر و همچنین شمارش کلی میکروارگانیسمهای مزوفیل، رابطه معنی داری وجـود ندارد

کلمات کلیدی

, آسپرژیلوس, آفلاتوکسین, پسته, ژنهای مولد آفلاتوکسین, واکنش زنجیرهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058118,
author = {نسیم پورابراهیم and یاورمنش, مسعود},
title = {بررسی حضور قارچ‌های مولد آفلاتوکسین در پسته منطقه خراسان (شهرستان‌های گناباد و فیض‌آباد) با‌‌استفاده از روش مولکولی},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {12},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-4161},
pages = {318--329},
numpages = {11},
keywords = {آسپرژیلوس، آفلاتوکسین، پسته، ژنهای مولد آفلاتوکسین، واکنش زنجیرهای پلیمراز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی حضور قارچ‌های مولد آفلاتوکسین در پسته منطقه خراسان (شهرستان‌های گناباد و فیض‌آباد) با‌‌استفاده از روش مولکولی
%A نسیم پورابراهیم
%A یاورمنش, مسعود
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2016

[Download]