پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (5), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (319-339)

عنوان : ( توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) از طریق سنجش تأثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد کاربران بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پژوهان)، مبتنی بر رویکرد شناختی- اجتماعی )

نویسندگان: غلامحسین جهانگیر , محمدحسین دیانی , محسن نوکاریزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) از طریق سنجش میزان تأثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد کاربران (اعضای هیأت علمی) بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پژوهان) مبتنی بر رویکرد شناختی- اجتماعی بود. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی که با هدف کاربردی به روش پیمایشی در نمونه‌ای به حجم 248 نفر، حاصل از جامعه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است. یافته‌ها: پذیرش سامانه پژوهان با باورهای خودکارآمد کاربران رابطه مثبت و معنی‌دار و با باورهای ناکارآمد آنان رابطه منفی و معنی‌داری داشت. رابطه باورهای خودکارآمد و ناکارآمد کاربران با استفاده واقعی از سامانه پژوهان با خذف اثر متغیرهای درونی (شامل سهولت، سودمندی، نگرش و قصد استفاده) معنی‌دار نبود. در نهایت نتایج به دست‏آمده نشان داد که روابط پیش‏بینی‏شده در مدل پیشنهادی و مفهومی پژوهش حاضر مثبت و معنی‏دار و در نتیجه مدل ارائه‏ شده از برازش کافی برخوردار بود. اصالت/ ارزش: این پژوهش از این جهت که در موضوع پذیرش فناوری اطلاعات، با استفاده از نظریه شناختی- اجتماعی به بررسی تأثیر عوامل و باورهای روان‏شناختی کاربران (باورهای خودکارآمد و ناکارآمد) پرداخته، اصیل است. هم‌چنین الگویی که ارائه شده است، حاصل از روابط میان متغیرها و شاخص‌های مورد مطالعه و برخاسته از نتایج همین پژوهش است

کلمات کلیدی

, پذیرش فناوری اطلاعات, باورهای خودکارآمد, باورهای ناکارآمد, نظریه شناختی- اجتماعی, سامانه اطلاعاتی پژوهان, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مدل پذیرش فناوری اطلاعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059368,
author = {جهانگیر, غلامحسین and دیانی, محمدحسین and نوکاریزی, محسن},
title = {توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) از طریق سنجش تأثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد کاربران بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پژوهان)، مبتنی بر رویکرد شناختی- اجتماعی},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6344},
pages = {319--339},
numpages = {20},
keywords = {پذیرش فناوری اطلاعات، باورهای خودکارآمد، باورهای ناکارآمد، نظریه شناختی- اجتماعی، سامانه اطلاعاتی پژوهان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) از طریق سنجش تأثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد کاربران بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پژوهان)، مبتنی بر رویکرد شناختی- اجتماعی
%A جهانگیر, غلامحسین
%A دیانی, محمدحسین
%A نوکاریزی, محسن
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2016

[Download]