کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (14), شماره (2), سال (2011-8) , صفحات (45-70)

عنوان : ( نظام های نوین سازماندهی دانش: وب معنایی، هستی شناسی و ابزارهای سازماندهی دانش عینی )

نویسندگان: مجتبی کفاشان کاخکی , سیدرحمت اله فتاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانش و فناوری، از مؤلفه های مهم و الزامی برای بقا و حفظ مزیت رقابتی به شمار می آیند. دانش در صورتی می تواند مزیت رقابتی ایجاد کند که به صورت بهینه ای سازماندهی و قابل بازیابی باشد. ابزارهای سنتی سازماندهی دانش از قبیل طرحهای رده بندی، سرعنوانهای موضوعی، اصطلاحنامه ها و ... که عمدتاً برای محیط چاپی طراحی شده اند، با توجه به تغییرات گسترده فناورانه به شکل الکترونیکی تحول یافته اند و تلاش می شود تا با محیط جدید همخوان گردند . با وجود این، این ابزارها در محیط الکترونیکی و وب پایه نیز در زمینه سازماندهی دانش محدودیتهای عملکردی دارند . بر این اساس، فناوری نوین در جستجوی ابزارهایی برای سازماندهی دانش به شیوه ای است که قابلیتهای سازماندهی، جستجوپذیری مفاهیم و روابط میان آنها و بازیابی دانش در محیط جدید را افزایش دهند . رویکردهای سودمندی نیز در زمینۀ کاربرد فناوری سازماندهی دانش وجود دارد که در این مقاله بررسی شده است . این مقاله بر ضرورت به کارگیری ابزارهای نوین سازماندهی دانش تأکید و نظامهای سازماندهی دانش از قبیل وب معنایی، هستی شناسی و نظام ساده سازمان دهی دانش و نقش آنها در فرایند سازماندهی، ذخیره و بازیابی را بررسی می کند.

کلمات کلیدی

, دانش, نظام سازماندهی دانش, فناوری, وب معنایی, هستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059937,
author = {کفاشان کاخکی, مجتبی and فتاحی, سیدرحمت اله},
title = {نظام های نوین سازماندهی دانش: وب معنایی، هستی شناسی و ابزارهای سازماندهی دانش عینی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2011},
volume = {14},
number = {2},
month = {August},
issn = {1680-9637},
pages = {45--70},
numpages = {25},
keywords = {دانش، نظام سازماندهی دانش، فناوری، وب معنایی، هستی شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظام های نوین سازماندهی دانش: وب معنایی، هستی شناسی و ابزارهای سازماندهی دانش عینی
%A کفاشان کاخکی, مجتبی
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2011

[Download]