پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (145-166)

عنوان : ( ابعاد فقر اطلاعاتی از منظر جهانی شدن در بستر رفتار اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند )

نویسندگان: سمیه رجبی , محمدرضا کیانی , محسن نوکاریزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر سنجیدن میزان فقر اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند در چهار شاخص آن (اضافه بار اطلاعاتی، خلأ اطلاعاتی، نابرابری اطلاعاتی و شکاف دیجیتالی) و همچنین نقش جهانی شدن در فقر اطلاعاتی از نظر کاربران می باشد. روش شناسی: این پژوهش پیمایشی است کاربردی که جامعه آماری آن را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند مشغول به تحصیل در نیمسال دوم سال 93-1392 تشکیل می دادند. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای غیر نسبتی انجام گرفت که بر این اساس تعداد نمونه 120 نفر انتخاب شد. برای اجرای این پژوهش از دو پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد. یافته ها و نتایج: میزان فقر اطلاعاتی دانشجویان به طور کلی بالاتر از حد متوسط بود؛ اما میزان فقر اطلاعاتی در شاخص های مختلف فقر اطلاعاتی متفاوت بود. به این شکل که بیش‌ترین میزان فقر اطلاعاتی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی مربوط به شاخص نابرابری اطلاعاتی بود و بعد از آن شکاف دیجیتالی و خلأ اطلاعاتی قرار داشتند و میزان اضافه بار اطلاعاتی کمتر از حد متوسط بود. در بحث مربوط به نقش جهانی شدن در تغییر میزان فقر اطلاعاتی از نظر دانشجویان، مشخص شد، از نظر دانشجویان شرکت کننده در این پیمایش، جهانی شدن نقشی در کاهش و یا افزایش دو شاخص اضافه بار اطلاعاتی و نابرابری اطلاعاتی نداشت، اما باعث کاهش دو شاخص خلأ اطلاعاتی و شکاف دیجیتالی می شد.

کلمات کلیدی

, فقر اطلاعاتی, جهانی شدن, اضافه بار اطلاعاتی, خلاء اطلاعاتی, نابرابری اطلاعاتی, شکاف دیجیتال, دانشگاه بیرجند ثیطخٙس, زا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059966,
author = {سمیه رجبی and محمدرضا کیانی and نوکاریزی, محسن},
title = {ابعاد فقر اطلاعاتی از منظر جهانی شدن در بستر رفتار اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6344},
pages = {145--166},
numpages = {21},
keywords = {فقر اطلاعاتی، جهانی شدن، اضافه بار اطلاعاتی، خلاء اطلاعاتی، نابرابری اطلاعاتی، شکاف دیجیتال، دانشگاه بیرجند ثیطخٙس، زا ط٘دٛیب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ابعاد فقر اطلاعاتی از منظر جهانی شدن در بستر رفتار اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند
%A سمیه رجبی
%A محمدرضا کیانی
%A نوکاریزی, محسن
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2016

[Download]