تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (1393), شماره (39), سال (2015-3) , صفحات (2-7)

عنوان : ( گزارشی از عملکرد و فعالیتهای انجام شده در واحد آموزش و ارتباطات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: فاطمه هراتیان دوغائی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزشهای کتابخانه ای یکی از رسالتهای مهم کتابخانه های دانشگاهی برای کاربران آن کتابخانه است. مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه های فردوسی در راستای همین هدف آموزش هایی را برای سه گروه اعضای هیات علمی/ کتابداران و دانشجویان برگزار می نماید که گزارش ضمیمه به این مهم پرداخته است.

کلمات کلیدی

, آموزش کتابداران, آموزشهای کتابخانه ای, آموزش اعضای هیات علمی, آموزش ضمن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060005,
author = {هراتیان دوغائی, فاطمه},
title = {گزارشی از عملکرد و فعالیتهای انجام شده در واحد آموزش و ارتباطات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2015},
volume = {1393},
number = {39},
month = {March},
issn = {1684-7989},
pages = {2--7},
numpages = {5},
keywords = {آموزش کتابداران، آموزشهای کتابخانه ای، آموزش اعضای هیات علمی، آموزش ضمن خدمت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گزارشی از عملکرد و فعالیتهای انجام شده در واحد آموزش و ارتباطات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
%A هراتیان دوغائی, فاطمه
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2015

[Download]