تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (92), شماره (36), سال (2013-6) , صفحات (10-11)

عنوان : ( فضا، امکانات و شرایط در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی پس از تجمیع " )

نویسندگان: فاطمه هراتیان دوغائی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به نقاط قدرت و مشکلات ناشی از تجمع کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد اشاره شده است.

کلمات کلیدی

, تجمیع, تجمیع کتابخانه های دانشگاه فردوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060055,
author = {هراتیان دوغائی, فاطمه},
title = {فضا، امکانات و شرایط در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی پس از تجمیع "},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2013},
volume = {92},
number = {36},
month = {June},
issn = {1684-7989},
pages = {10--11},
numpages = {1},
keywords = {تجمیع،تجمیع کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فضا، امکانات و شرایط در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی پس از تجمیع "
%A هراتیان دوغائی, فاطمه
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2013

[Download]