تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (91), شماره (35), سال (2012-6) , صفحات (12-13)

عنوان : ( مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی در تعامل با انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه خراسان) )

نویسندگان: فاطمه هراتیان دوغائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خراسان از پس از شکل گیری مجدد همراه در فعالیتهای خود از کتابخانه مرکزی به عنوان یک بازوی اجرایی استفاده کرده و این همکاری از حضور کارشناسان کتابخانه در ترکیب اعضای هیات مدیره گرفته تا استفاده از امکانات کتابخانه در فعالیتهای علمی را شامل می شود.

کلمات کلیدی

, انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خراسان, ارتباط با تشکل های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060059,
author = {هراتیان دوغائی, فاطمه},
title = {مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی در تعامل با انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه خراسان)},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2012},
volume = {91},
number = {35},
month = {June},
issn = {1684-7989},
pages = {12--13},
numpages = {1},
keywords = {انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خراسان، ارتباط با تشکل های علمی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی در تعامل با انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه خراسان)
%A هراتیان دوغائی, فاطمه
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2012

[Download]