سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی , 2016-10-30

عنوان : ( مقایسه نیروهای عکس العمل زمین در پایان راه رفتن ارادی در دو گروه زنان جوان ورزشکار و غیر ورزشکار )

نویسندگان: فاطمه علیرضائی نقندر ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ا توجه به اینکه راه رفتن از بنیادی ترین حرکات انسان است، پایان راه رفتن مجموعه ای شناخته شده ای است که درجه های متعدد آزادی اندام تحتانی را محدود و نیازمند عملکرد خاص از گشتاورهای نیروهای هر دو اندام تحتانی است. هدف از انجام تحقیق، مقایسه نیروهای عکس العمل زمین ) GRF ( در پایان راه رفتن ارادی در زنان جوان ورزشکار وغیرورزشکار بود. 12 زن جوان ورزشکار )سن 3 / 1 ± 90 / 19 ،وزن 10 / 7 ± 16 / 58 ، قد 42 / 4 ± 89 / 161 ( با حداقل فعالیت ورزشی سه جلسه در هفته و 12 زن جوان غیرورزشکار )سن 70 / 1 ± 70 / 21 ، وزن 82 / 4 ± 11 / 55 ، قد 20 / 5 ± 63 / 160 ( در این مطالعه شرکت کردند. دوصفحه نیروسنج مدل Kistler در ابعاد cm 50 × 60 بهصورت موازی و در کنار یکدیگر برای اندازه گیری نیروهای عکس العمل زمین مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای نیرو در جهت های مورد مطالعه ) M-L و Vertical ( اکثراً در افراد غیرورزشکار بالاتر بود. به علاوه افراد ورزشکار به دلیل هماهنگی بیشتر بین سیستم عصبی عضلانی، سریعتر جبران تعادل ازدسترفته را توسعه میدهند

کلمات کلیدی

, راه رفتن ارادی, پایان راه رفتن, نیروهای عکس العمل زمین,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060210,
author = {علیرضائی نقندر, فاطمه},
title = {مقایسه نیروهای عکس العمل زمین در پایان راه رفتن ارادی در دو گروه زنان جوان ورزشکار و غیر ورزشکار},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {راه رفتن ارادی، پایان راه رفتن، نیروهای عکس العمل زمین، ورزشکار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه نیروهای عکس العمل زمین در پایان راه رفتن ارادی در دو گروه زنان جوان ورزشکار و غیر ورزشکار
%A علیرضائی نقندر, فاطمه
%J سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
%D 2016

[Download]