مطالعات حقوقی, دوره (8), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (117-133)

عنوان : ( مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی» )

نویسندگان: سعید محسنی , رضا معبودی نیشابوری , سید جمال الدین موسوی تقی آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بعضی از متون قانونی استیفای برخی از حقوق متداعیین و یا انجام برخی از تکالیف ایشان، مقید به مهلت قانونی «تا اولینجلسه دادرسی» شده است. ابهام موجود در اصطلاح مزبورزمینه تفسیرهای مختلفی را ایجاد نموده است. هرچندکه ابتدای مهلت فوق‌الذکر را می‌بایست زمان تقدیم دادخواست تلقی نمود، لیکن در خصوص تعیین پایان مهلت ممکن است آن را تا قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی دانست یا اولین اقدام ذی‌نفع را در جلسه اول دادرسی نیز بر آن افزود. به‌علاوه ممکن است مهلت «تا اولینجلسهدادرسی» را تا پایان جلسه مزبور توسعه داد. با توجه به اشکالات وارد بر دو نظر نخست و مؤیدات نظر سوم، به نظر می‌رسد باید با رویه قضایی همراه شده، مهلت «تا اولینجلسه دادرسی» را دارای حقیقتی قانونی دانست که مقطع زمانی از تاریخ تقدیم دادخواست تا پایان اولین جلسه دادرسی را در بر می‌گیرد.

کلمات کلیدی

, تا اولین جلسه دادرسی, تا پایان اولین جلسه دادرسی, مهلت‌های قانونی, رویه قضایی, دادرسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060315,
author = {محسنی, سعید and معبودی نیشابوری, رضا and سید جمال الدین موسوی تقی آبادی},
title = {مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»},
journal = {مطالعات حقوقی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-7926},
pages = {117--133},
numpages = {16},
keywords = {تا اولین جلسه دادرسی، تا پایان اولین جلسه دادرسی، مهلت‌های قانونی، رویه قضایی، دادرسی اختصاری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»
%A محسنی, سعید
%A معبودی نیشابوری, رضا
%A سید جمال الدین موسوی تقی آبادی
%J مطالعات حقوقی
%@ 2008-7926
%D 2016

[Download]