تعامل انسان و اطلاعات, دوره (3), شماره (2), سال (2017-1) , صفحات (80-89)

عنوان : ( بررسی میزان درک دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از واژگان محیط رابط‌ کاربری جستجوی منابع در نرم‌افزار کتابخانه‌ای سیماد )

نویسندگان: هادی هراتی , فهیمه باب الحوائجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان قابلیت درک دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از واژگان محیط رابط کاربری جستجوی منابع در نرم‌افزار کتابخانه‌ای سیماد است. روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش، توصیفی و پیمایشی است. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، شامل 24346 نفر است که 164 نفر از آن‌ها به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی و از بسته نرم‌افزاری SPSS استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد میزان فهم کاربران از واژگان محیط رابط کاربری نرم‌افزار سیماد، در روش عینی (با توجه به 23 واژه موردبررسی)، در حد مطلوب نیست ولی در روش ذهنی (با توجه به گویه‌های دارای مقیاس لیکرت) می‌توان میزان فهم کاربران را در حد مطلوب پذیرفت. همچنین نظام دستوری زبان و طول عبارت‌های به‌کاررفته در واژگان محیط رابط‌ کاربری، سبب قابلیت فهم بهتر جامعه پژوهش از آن واژگان نمی‌شود. درنهایت بین میزان فهم کاربران مقاطع و حوزه‌های مختلف تحصیلی از واژگان محیط رابط کاربری نرم‌افزار موردمطالعه، در روش عینی و ذهنی تفاوت معنی‌داری حاصل نشد. نتیجه‌گیری: در طراحی محیط رابط کاربری مناسب برای نظام‌های بازیابی اطلاعات، باید نیازها و سطح فهم کاربران از واژگان را در نظر گرفت؛ از طرفی دیگر باید با آموزش کاربران، توانایی آن‌ها را در استفاده از نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای افزایش داد.

کلمات کلیدی

, محیط رابط‌ کاربر, واژگان محیط رابط, فهرست‌های رایانه‌ای, نرم‌افزار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060395,
author = {هراتی, هادی and فهیمه باب الحوائجی},
title = {بررسی میزان درک دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از واژگان محیط رابط‌ کاربری جستجوی منابع در نرم‌افزار کتابخانه‌ای سیماد},
journal = {تعامل انسان و اطلاعات},
year = {2017},
volume = {3},
number = {2},
month = {January},
issn = {2423-7418},
pages = {80--89},
numpages = {9},
keywords = {محیط رابط‌ کاربر، واژگان محیط رابط، فهرست‌های رایانه‌ای، نرم‌افزار سیماد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان درک دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از واژگان محیط رابط‌ کاربری جستجوی منابع در نرم‌افزار کتابخانه‌ای سیماد
%A هراتی, هادی
%A فهیمه باب الحوائجی
%J تعامل انسان و اطلاعات
%@ 2423-7418
%D 2017

[Download]