پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (6), شماره (2), سال (2017-1) , صفحات (281-300)

عنوان : ( تحلیل هزینه سودمندی نظام‌های یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران )

نویسندگان: زهره منجمی , ایرج رداد , حسن بهزادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف: هدف از این پژوهش تعیین وضعیت هزینه-سودمندی نظام‌های یکپارچه مورد استفاده در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است. روش: مطالعه حاضر کاربردی و به‌روش پیمایشی انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را ۱۱۸ کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های دولتی ایران تشکیل می‌دادند که ۷۵ کتابخانه به‌روش تصادفی-طبقه‌ای متناسب با حجم به‌عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته بین آنها توزیع شد. در نهایت ۷۳ پرسشنامه جمع‌آوری شد و داده‌های مربوطه با استفاده از بسته نرم‌افزاری SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: امنیت و کارایی مهمترین اولویت انتخاب نظام یکپارچه از سوی کتابخانه‌های مورد بررسی بودند. در میان نظام‌های مورد بررسی «پیام مشرق» کم‌هزینه‌ترین و «نظام‌های خودساخته» پرهزینه‌ترین نظام یکپارچه شناخته شدند. در همین حال رضایت‌مندی از نظام پیام مشرق بیش از سایر نظام‌ها بود و نظام‌های خودساخته نیز کمترین سطح رضایت‌مندی را به خود اختصاص داده بودند. بدین ترتیب «پیام مشرق» هزینه-سودمندترین نظام تشخیص داده شد.

کلمات کلیدی

نظام‌های یکپارچه; کتابخانه‌های دانشگاهی; تحلیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060456,
author = {زهره منجمی and ایرج رداد and بهزادی, حسن},
title = {تحلیل هزینه سودمندی نظام‌های یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {2},
month = {January},
issn = {2251-6344},
pages = {281--300},
numpages = {19},
keywords = {نظام‌های یکپارچه; کتابخانه‌های دانشگاهی; تحلیل هزینه-سودمندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل هزینه سودمندی نظام‌های یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران
%A زهره منجمی
%A ایرج رداد
%A بهزادی, حسن
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2017

[Download]