پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (1), شماره (2), سال (2012-1) , صفحات (179-200)

عنوان : ( بررسی وضعیت وب سایتهای مدارس ایران: رویکردی کتابدارانه )

نویسندگان: حسن بهزادی , مجیده سنجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیده: فناوری اطلاعات و به ویژه اینترنت به عنوان بخشی از زندگی روزمره دانش آموزان پذیرفته شده است و دسترسی به اینترنت به امری عادی در کلاسهای درس مبدل شده است. وب سایت نیز که یکی از ابزارهای مهم در اینترنت محسوب می گردد، نقش بسیار مهمی را در بهره گیری دانش آموزان از اینترنت دارد. در پژوهش حاضر سعی شد تا به بررسی وضعیت وب سایتهای مدارس ایران پرداخته شود. جامعه آماری این پژوهش را 122 وب سایت تشکیل می دهند و از سیاهه وارسی برای ارزیابی این وب سایتهای استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که: وب سایتهای مدارس ایران از 4 جنبه: مسئولیت و رویکرد ارایه اطلاعات، طراحی، محتوا، سازماندهی اطلاعات در سطح پایینی قرار دارند . همچنین نتایج آزمون پیرسون در خصوص معنادار بودن رابطه بین 4 بخش اصلی مورد بررسی نشان داد که تنها بین دو عامل سازماندهی و طراحی ظاهری رابطه وجود ندارد و در سایر موارد بین تمامی عوامل مورد بررسی رابطه وجود دارد. از سوی دیگر وضعیت وب سایتهای مدارس غیرانتفاعی از مدارس دولتی، بهتر بود. نتایج پژوهش نیز نشان داد که طراحی وب سایت برای مدارس باید مبتنی بر رشد شناختی، فیزیکی، اجتماعی و احساسی دانش آموزان باشد تا بتواند نیازهای آنان را برآورده سازد. همچنین در طراحی محیط رابط کاربر وب سایتهای مدارس از متخصصان علوم رایانه به همراه متخصصان علوم کتابداری و اطلاع رسانی و روانشناسی کودک استفاده گردد.

کلمات کلیدی

, اینترنت, مدارس, کتابداران, وب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060463,
author = {بهزادی, حسن and مجیده سنجی},
title = {بررسی وضعیت وب سایتهای مدارس ایران: رویکردی کتابدارانه},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {2},
month = {January},
issn = {2251-6344},
pages = {179--200},
numpages = {21},
keywords = {اینترنت، مدارس، کتابداران، وب سایتها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت وب سایتهای مدارس ایران: رویکردی کتابدارانه
%A بهزادی, حسن
%A مجیده سنجی
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2012

[Download]