دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی , 2016-12-15

عنوان : ( مقایسه انگیزش ورزشی در ورزشکاران راکتی زن و مرد: بر پایه نظریه خود مختاری )

نویسندگان: حمیده ایرانمنش , علیرضا صابری کاخکی , حسام ایرانمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: شناخت انواع انگیزه از اجزای ضروری و پیش¬نیاز فعالیتهای ورزشی در بین زنان و مردان است و نظریه ای که درک جامعی از فرایندها و انواع انگیزش دارد، نظریه خودمختاری است. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر، مقایسه انگیزش ورزشی در ورزشکاران راکتی زن و مرد، بر پایه نظریه خود مختاری می باشد. بدین منظور از بین ورزشکاران راکتی(تنیس روی میز، بدمینتون و تنیس) استان کرمان دارای حداقل سابقه سه سال حضور در رشته مذکور و همچنین کسب حداقل مقام در سطح مسابقات شهرستانی، 298 نفر بصورت تصادفی طبقه¬ای بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. درجمع¬آوری داده¬ها، از پرسشنامه¬ انگیزش ورزشی(پلی¬تیر و همکاران،1995) استفاده شد، به¬طوری¬که قبل از شروع تمرین ورزشکاران، پرسشنامه¬ها توزیع و پس از تکمیل جمع آوری شد. با استفاده از آزمون t نمونه‌های مستقل، تفاوت بین انگیزش (و انواع آن) در ورزشکاران راکتی زن و مرد بررسی گردید. نتایج نشان داد که بین میانگین انگیزش ورزشکاران زن و مرد تفاوت معنی¬داری وجود نداشت و همچنین با در نظر گرفتن مقادیر احتمال محاسبه شده، بین تمام خرده مقیاس¬های انگیزش در ورزشکاران زن و مرد تفاوت معنی¬داری مشاهده نگردید. نتایج نشان می دهد که سطوح خودمختاری ادارک شده مشابهی در این ورزشکاران وجود دارد و بنابراین انتخاب فعالیت ورزشی متناسب با جنسیت خاص برای ایجاد انگیزش بیشتر در دختران و پسران، کاری بی اساس است، زیرا انگیزش دختران و پسران برای انتخاب فعالیت مشابه می باشد. ولی در ادامه فعالیت، آنچه که تعیین کننده علاقه و پایداری فرد در ورزش است، سطح مهارت، میزان تلاش، وجود امکانات بهتر، شرایط محیطی و فرهنگی _ اجتماعی بیشتر می باشد نه عامل جنسیت.

کلمات کلیدی

, نظریه خودمختاری, ورزشکاران راکتی, انگیزش درونی, انگیزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060466,
author = {ایرانمنش, حمیده and صابری کاخکی, علیرضا and ایرانمنش, حسام},
title = {مقایسه انگیزش ورزشی در ورزشکاران راکتی زن و مرد: بر پایه نظریه خود مختاری},
booktitle = {دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نظریه خودمختاری، ورزشکاران راکتی، انگیزش درونی، انگیزش بیرونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه انگیزش ورزشی در ورزشکاران راکتی زن و مرد: بر پایه نظریه خود مختاری
%A ایرانمنش, حمیده
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A ایرانمنش, حسام
%J دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی
%D 2016

[Download]