کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (13), شماره (3), سال (2010-10) , صفحات (205-223)

عنوان : ( بررسی میزان درستی استنادات مقالات تالیفی منتشر شده در فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی سال 1387 )

نویسندگان: حسن بهزادی , مجیده سنجی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان درستی استنادهای به کار رفته در فهرست منابع و مآخذ مقاله های تالیفی فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش شامل 585 ارجاع داده شده به کتابها و مجله های فارسی و لاتین تمامی مقاله های تالیفی سال 1387 فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای و جدول مورگان و رجسی حجم نمونه به تعداد 230 استناد تعیین شد. یافته­های پژوهش نشان داد در 8/51% از استنادهای مقاله های لاتین، 39% از استنادهای مقاله های مجله های فارسی، 5/28% از استنادها به کتابهای لاتین و 48% از استنادهای کتابهای فارسی، اشتباه وجود دارد. به طور میانگین، در 8/41% از استنادهای صورت گرفته توسط نویسندگان به منابع مختلف اشتباه وجود دارد که از این میزان 4/21% اشتباهات اساسی هستند. همچنین، از نظر آماری، اختلاف معناداری بین میزان اشتباهات صورت گرفته در استنادها بر حسب نوع مدارک مورد استناد وجود ندارد. از سوی دیگر، در سطح اطمـــینان 95% می­توان گفت نوع زبان مدارک مورد استناد بر میزان اشتباه تاثیری ندارد. از نتایج پژوهش استنباط می شود که اشتراک مساعی بین نویسندگان، ویراستاران و داوران و همچنین ارزیابی و بررسی برخی از استنادهای مقاله ها به عنوان بخشی از فرایند پذیرش مقاله ها می تواند به رفع این مشکل کمک زیادی کند.

کلمات کلیدی

, درستی استنادها, اشتباه استنادی, استنادها, ارجاعها, فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060467,
author = {بهزادی, حسن and مجیده سنجی},
title = {بررسی میزان درستی استنادات مقالات تالیفی منتشر شده در فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی سال 1387},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2010},
volume = {13},
number = {3},
month = {October},
issn = {1680-9637},
pages = {205--223},
numpages = {18},
keywords = {درستی استنادها، اشتباه استنادی، استنادها، ارجاعها، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان درستی استنادات مقالات تالیفی منتشر شده در فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی سال 1387
%A بهزادی, حسن
%A مجیده سنجی
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2010

[Download]