تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (1386), شماره (25), سال (2007-9) , صفحات (6-8)

عنوان : ( شیوه استناد دهی منابع الکترونیکی )

نویسندگان: فاطمه هراتیان دوغائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله بطور خلاصه در خصوص ضرورت استناد دهی منابع الکترونیکی و چاپی و با اشاره به بعضی از روش های ارجاع دهی به مشکلات ناشی از ارجاع ندادن نیز اشاره شده.

کلمات کلیدی

, استناددهی منابع الکترونیکی, APA, ارجاع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060514,
author = {هراتیان دوغائی, فاطمه},
title = {شیوه استناد دهی منابع الکترونیکی},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2007},
volume = {1386},
number = {25},
month = {September},
issn = {1684-7989},
pages = {6--8},
numpages = {2},
keywords = {استناددهی منابع الکترونیکی، APA، ارجاع دهی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شیوه استناد دهی منابع الکترونیکی
%A هراتیان دوغائی, فاطمه
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2007

[Download]