رشد تکنولوژی آموزشی, دوره (21), شماره (7), سال (2012-4) , صفحات (34-37)

عنوان : ( وب‌سایت مدارس 1: ضرورت، فایده ها و ... )

نویسندگان: حسن بهزادی , مجیده سنجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سعی شده است تا ضمن بیان ضرورت ایجاد وب سایت برای مدارس به ویژگی ها و ...

کلمات کلیدی

, وب سایت, مدارس,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060663,
author = {بهزادی, حسن and مجیده سنجی},
title = {وب‌سایت مدارس 1: ضرورت، فایده ها و ...},
journal = {رشد تکنولوژی آموزشی},
year = {2012},
volume = {21},
number = {7},
month = {April},
issn = {1606-9099},
pages = {34--37},
numpages = {3},
keywords = {وب سایت، مدارس، طراحی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وب‌سایت مدارس 1: ضرورت، فایده ها و ...
%A بهزادی, حسن
%A مجیده سنجی
%J رشد تکنولوژی آموزشی
%@ 1606-9099
%D 2012

[Download]