رشد تکنولوژی آموزشی, دوره (27), شماره (2), سال (2012-5) , صفحات (36-40)

عنوان : ( وب سایت مدارس 2: نحوه ایجاد )

نویسندگان: حسن بهزادی , مجیده سنجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به نحوه ایجاد وب سایت برای مدارس پرداخته شده است

کلمات کلیدی

, وب سایت, مدارس,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060664,
author = {بهزادی, حسن and مجیده سنجی},
title = {وب سایت مدارس 2: نحوه ایجاد},
journal = {رشد تکنولوژی آموزشی},
year = {2012},
volume = {27},
number = {2},
month = {May},
issn = {1606-9099},
pages = {36--40},
numpages = {4},
keywords = {وب سایت، مدارس، معلمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وب سایت مدارس 2: نحوه ایجاد
%A بهزادی, حسن
%A مجیده سنجی
%J رشد تکنولوژی آموزشی
%@ 1606-9099
%D 2012

[Download]