پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل, دوره (3), شماره (1), سال (2016-1) , صفحات (44-71)

عنوان : ( تمایز میان جنایات جنگی در منازعات بین المللی و داخلی: مصادیق و مبانی )

نویسندگان: سید مهدی سیدزاده ثانی , زهرا فرهادی الاشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از جنایات بین المللی قابل رسیدگی در دادگاه بین المللی کیفری، جنایات جنگی است. جنایات جنگی در دو بستر منازعات بین المللی و منازعات داخلی رخ می دهند، اما علی رغم تشابه در ماهیت شاهد آن هستیم که برخی جنایات جنگی صرفا در منازعات بین المللی جرم انگاری شده و ارتکاب آنها در منازعات داخلی جنایت جنگی محسوب نمی-شود. در این مقاله با بررسی اسناد بین المللی از جمله اساسنامه رم، لیست این جرایم احصا و تبیین شده است. برخی از جنایات جنگی صرفا بین المللی عبارتند از: اجبار به خدمت به دشمن، تبعید یا انتقال یا حبس غیرقانونی، حمله به غیرنظامیان، ایراد صدمه به محیط زیست، حمله به مناطق بی دفاع، کشتن فرد ناتوان، استفاده نادرست از نشان ها، اعلان لغو حقوق اتباع طرف مخاصمه، سپر انسانی کردن غیر نظامیان، گرسنگی دادن و استفاده از برخی سلاح های نامتعارف. در قسمت بعدی مقاله نیز مبانی تمایز میان جنایات جنگی در منازعات بین المللی و داخلی مورد بحث قرار گرفته است. از مهم ترین علت های این تمایز، تاثیر پذیری اساسنامه رم ازکنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل-های الحاقی آن از یک سو و نگاه سیاسی و حاکمیتی دول برای محدود کردن صلاحیت دیوان بوده است.

کلمات کلیدی

, دیوان کیفری بین المللی, جنایات جنگی, مخاصمات مسلحانه بین المللی, مخاصمات مسلحانه داخلی , حقوق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060840,
author = {سیدزاده ثانی, سید مهدی and فرهادی الاشتی, زهرا},
title = {تمایز میان جنایات جنگی در منازعات بین المللی و داخلی: مصادیق و مبانی},
journal = {پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل},
year = {2016},
volume = {3},
number = {1},
month = {January},
issn = {2322-3472},
pages = {44--71},
numpages = {27},
keywords = {دیوان کیفری بین المللی، جنایات جنگی، مخاصمات مسلحانه بین المللی، مخاصمات مسلحانه داخلی ، حقوق بشردوستانه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تمایز میان جنایات جنگی در منازعات بین المللی و داخلی: مصادیق و مبانی
%A سیدزاده ثانی, سید مهدی
%A فرهادی الاشتی, زهرا
%J پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل
%@ 2322-3472
%D 2016

[Download]