دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30

عنوان : ( ارزیابی اثر مدیریت بقایا و خاکورزی حفاظتی بر فشردگی خاک(مطالعه موردی در منطقه معتدل سرد استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: وحید بحرپور , عباس روحانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , سعید ظریف نشاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با هدف مقایسه شیوه های کشاورزی حفاظتی در مقایسه با شیوه متداول زراعی و تاثیر آن بر فشردگی خاک انجام شد، تحقیق حاضر قسمتی از یک پروژه پنج ساله می باشد. این آزمایش با استفاده از طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق مشهد اجرا گردید. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از شیوه های مختلف خاکورزی در سه سطح در کرت های اصلی ( -1خاکورزی متداول، -2کم خاکورزی، -3بی خاکورزی) و فاکتور فرعی، مدیریت بقایای گیاهی در سه سطح ( -1بدون بقایا، -2حفظ 33درصد بقایا، -3حفظ 03درصد بقایا) در کرت های فرعی قرار گرفته بودند. اندازه گیری چهار خصوصیت فیزیکی شامل: شاخص نفوذ پذیری خاک، وزن مخصوص ظاهری، میانگین وزنی قطر کلوخه و محتوی رطوبت خاک در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که اثر شیوه های مختلف خاکورزی بر تمامی خصوصیات مورد بررسی تاثیر معنی داری دارد و تیمار مدیریت بقایای گیاهی نیز اثر معنی داری بر شاخص نفوذ پذیری و محتوی رطوبت خاک داشته است

کلمات کلیدی

, بدون شخم, فشردگی خاک, خاکورزی متداول, شاخص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060949,
author = {بحرپور, وحید and روحانی, عباس and عباسپور فرد, محمدحسین and آق خانی, محمدحسین and سعید ظریف نشاط},
title = {ارزیابی اثر مدیریت بقایا و خاکورزی حفاظتی بر فشردگی خاک(مطالعه موردی در منطقه معتدل سرد استان خراسان رضوی)},
booktitle = {دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بدون شخم، فشردگی خاک، خاکورزی متداول، شاخص مخروطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر مدیریت بقایا و خاکورزی حفاظتی بر فشردگی خاک(مطالعه موردی در منطقه معتدل سرد استان خراسان رضوی)
%A بحرپور, وحید
%A روحانی, عباس
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A آق خانی, محمدحسین
%A سعید ظریف نشاط
%J دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
%D 2016

[Download]