فرهنگ و ادبیات عامه, دوره (4), شماره (10), سال (2016-10) , صفحات (1-32)

عنوان : ( الگوی زندگی جهان پهلوان(همراه با نقدی بر الگوهای قهرمانی) )

نویسندگان: لیلا حق پرست , محمدجعفر یاحقی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاکنون برای زندگی قاعده مند و تکرارپذیر قهرمان در روایت های قهرمانی سراسر جهان، الگوهای متعددی پیشنهاد شده است که فارغ از برخی جزئیات در کلیت خویش با یکدیگر مشابهت های بسیاری دارند. این پژوهش پس از معرفی و نقد الگوهای قهرمانی موجود، مشهورترین و جامع ترین آنها را نمونه وار با وقایع زندگی رستم می سنجد و نشان می دهد که بسیاری از ارکان این الگوها با برجسته ترین نمود جهان پهلوان و فراتر از آن با ساختار زندگی پهلوانان خاندان سام همخوانی مطلق ندارد و برای طبقه بندی ساخت کلی زندگی پهلوان ایرانی طراحی یک الگوی بومی ضروری و راهگشاست. از این رو نگارندگان پس از بررسی چارچوب زندگی روایی پنج پهلوان نخست این خاندان، یعنی گرشاسب، نریمان، سام، زال و رستم، عناصر تکرارپذیر آنها را نمایان کرده اند و بر این اساس، الگوی تازه ای از زندگی پهلوان ایرانی پیشنهاد داده اند که از 12 گزاره تشکیل می شود که در پنج بخش ویژگی های پدر و مادر پهلوان، خصوصیات شگفت پهلوان از بدو تولد و خردسالی، عزیمت برای نبرد، دلدادگی و ازدواج و در نهایت بزهکاری و مرگ بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, الگوهای پهلوانی, الگوی بومی, پهلوان ایرانی, جهان پهلوان, خاندان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061075,
author = {حق پرست, لیلا and یاحقی, محمدجعفر},
title = {الگوی زندگی جهان پهلوان(همراه با نقدی بر الگوهای قهرمانی)},
journal = {فرهنگ و ادبیات عامه},
year = {2016},
volume = {4},
number = {10},
month = {October},
issn = {2345-4466},
pages = {1--32},
numpages = {31},
keywords = {الگوهای پهلوانی، الگوی بومی، پهلوان ایرانی، جهان پهلوان، خاندان سام.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی زندگی جهان پهلوان(همراه با نقدی بر الگوهای قهرمانی)
%A حق پرست, لیلا
%A یاحقی, محمدجعفر
%J فرهنگ و ادبیات عامه
%@ 2345-4466
%D 2016

[Download]