بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2016-08-27

عنوان : ( جداسازی، شناسایی مرفولوژیکی و مولکولی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne arenaria از سبزیجات در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: مجید شاهی بجستانی , عصمت مهدی خانی مقدم , رضا اقنوم , حمید روحانی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نماتد ریشه گرهی Meloidogyne arenaria در محصولات تره ، جعفریدر حوالی شهر مشهد و ریحان از قدمگاه نیشابور جمع آوری و شناسایی شد. شناسایی گونه بر اساس صفات مرفولوژیک و مرفومتریک و مولکولی بود. ناحیه 18srDNA تکثیر و توالی یابی شد. توالی های تکثیر شده 884 ، 886 و 894 باز طول داشت . مقایسه توالی نمونه ها با بانک ژن Nblast نشان داد کهگونه مورد مطالعه Meloidogyne arenaria می باشد.

کلمات کلیدی

, Meloidogyne arenaria , ریحان , جعفری, تره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061081,
author = {شاهی بجستانی, مجید and مهدی خانی مقدم, عصمت and رضا اقنوم and روحانی, حمید},
title = {جداسازی، شناسایی مرفولوژیکی و مولکولی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne arenaria از سبزیجات در استان خراسان رضوی},
booktitle = {بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {Meloidogyne arenaria ، ریحان ،جعفری، تره ،18srDNA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی، شناسایی مرفولوژیکی و مولکولی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne arenaria از سبزیجات در استان خراسان رضوی
%A شاهی بجستانی, مجید
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A رضا اقنوم
%A روحانی, حمید
%J بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2016

[Download]