تازه های علوم شناختی, دوره (18), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (24-37)

عنوان : ( مقایسه انعطاف پذیری شناختی،نظریه ذهن وحافظه کاری در دانشجویان دارای نشانه های وسواسی- جبری و گروه بهنجار )

نویسندگان: ایمان الله بیگدلی , ماریه بادین , پرویز صباحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: مقایسه مؤلفه های شناختی و هیجانی افراد مبتال به اختالالت اضطرابی رویکرد جدیدی است که نتایج آن میتواند در روشهای درمانی مورد استفاده قرار بگیرد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه انعطافپذیری شــناختی، نظریه ذهن و حافظه کاری در دو گروه دارای نشانگان وسواسی- جبری و دانشــجویان بهنجار انجام گرفت. روش: در این پژوهش 200 دانشجوی دختر به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه وسواسی- اجباری مادزلی را کامل کردند. در ادامه، آزمونهای دستهبندی کارتهای ویسکانســین، نظریه ذهن و حافظه وکسلر برای شرکت کنندگان اجرا و داده ها با روش تحلیل واریانس تک متغیره )آنوا( و تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا(، تحلیل شد. یافتهها: یافتههای پژوهش نشــان داد که در زمینه انعطافپذیری شناختی بین گروهها تفاوت معناداری وجود دارد، در زمینه نظریه ذهن بین گروهها تفاوت معناداری وجود ندارد و در زمینه حافظه کاری بین گروهها تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجهگیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که افراد دارای نشانگان وسواسی- جبری، انعطافپذیری شناختی و حافظه کاری ضعیفتری نسبت به دانشجویان بهنجار دارند و به نظر میرسد که رفتارهای تکراری این افراد به علت ناتوانی آنها در یادآوری رفتارهای قبلی است.

کلمات کلیدی

, اختلال وسواسی- جبری, انعطاف پذیری شناختی, نظریه ذهن, حافظه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061548,
author = {بیگدلی, ایمان الله and ماریه بادین and پرویز صباحی},
title = {مقایسه انعطاف پذیری شناختی،نظریه ذهن وحافظه کاری در دانشجویان دارای نشانه های وسواسی- جبری و گروه بهنجار},
journal = {تازه های علوم شناختی},
year = {2017},
volume = {18},
number = {4},
month = {February},
issn = {1561-4174},
pages = {24--37},
numpages = {13},
keywords = {اختلال وسواسی- جبری، انعطاف پذیری شناختی، نظریه ذهن، حافظه کاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه انعطاف پذیری شناختی،نظریه ذهن وحافظه کاری در دانشجویان دارای نشانه های وسواسی- جبری و گروه بهنجار
%A بیگدلی, ایمان الله
%A ماریه بادین
%A پرویز صباحی
%J تازه های علوم شناختی
%@ 1561-4174
%D 2017

[Download]