گام های توسعه در آموزش پزشکی, دوره (11), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (214-226)

عنوان : ( بررسی دیدگاه ها و تجارب فارغ التحصیلان و مدرسان فوریت های پزشکی: یک مطالعه کیفی )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , مصطفی راد , مجتبی راد ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: از آن جایی که کمتر شدن مشکلات آموزشی باعث ارایه آموزش با کیفیت و در نهایت عملکرد بهتر دانشجویان در عرصه ارایه خدمات رشته فوریت های پزشکی در بالین مددجویان می شود، این مطالعه با هدف تبیین مشکلات آموزشی رشته فوریت های پزشکی انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر از نوع کیفی با روش آنالیز محتوا و به روش متعارف (Conventional content analysis) صورت گرفت و تجارب 16 نفر را (شامل 12 تازه فارغ التحصیل شده رشته فوریت های پزشکی دوره کاردانی و 4 نفر از مدرسان این رشته) که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند، بیان کرد. داده ها با مصاحبه نیمه ساختار یافته چهره به چهره جمع آوری گردید. محتوای مصاحبه، نسخه برداری شد و با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: چالش های آموزشی دانشجویان رشته فوریت های پزشکی بعد از طبقه بندی و ادغام کدهای اولیه در قالب 12 زیرطبقه جدید حاصل شد. در نهایت این زیرطبقه ها در سه طبقه اصلی «فقدان روش های مناسب تدریس، شکاف تئوری و عمل و اصلاح برنامه درسی در رشته فوریت های پزشکی» تفکیک گردید. نتیجه گیری: مشکلات آموزشی در رشته فوریت های پزشکی شامل روش های نامناسب تدریس، عدم کاربرد مطالب کلاس درس در صحنه عمل و جامع نبودن برنامه درسی می باشد؛ بنابراین مسوولان آموزشی رشته فوریت های پزشکی درصدد رفع مشکلات موجود باشند تا فارغ التحصیلان این رشته بتوانند خدمات با کیفیتی به جامعه ارایه دهند.

کلمات کلیدی

, آموزش, فوریت های پزشکی, چالش های آموزشی, فارغ التحصیلان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061554,
author = {آهنچیان, محمدرضا and مصطفی راد and مجتبی راد},
title = {بررسی دیدگاه ها و تجارب فارغ التحصیلان و مدرسان فوریت های پزشکی: یک مطالعه کیفی},
journal = {گام های توسعه در آموزش پزشکی},
year = {2014},
volume = {11},
number = {2},
month = {August},
issn = {1735-4242},
pages = {214--226},
numpages = {12},
keywords = {آموزش، فوریت های پزشکی، چالش های آموزشی، فارغ التحصیلان، مدرسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دیدگاه ها و تجارب فارغ التحصیلان و مدرسان فوریت های پزشکی: یک مطالعه کیفی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A مصطفی راد
%A مجتبی راد
%J گام های توسعه در آموزش پزشکی
%@ 1735-4242
%D 2014

[Download]