تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (17), شماره (17), سال (2003-7) , صفحات (2-3)

عنوان : ( آشنایی با یکی از منبع مرجع انگلیسی جدید پیرامون کشورمان )

نویسندگان: محمود صدیقی , محمود صدیقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی این منبع انگلیسی درمورد کشور ایران

کلمات کلیدی

, منابع مرجع , شکوه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061631,
author = {صدیقی, محمود and محمود صدیقی},
title = {آشنایی با یکی از منبع مرجع انگلیسی جدید پیرامون کشورمان},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2003},
volume = {17},
number = {17},
month = {July},
issn = {1684-7989},
pages = {2--3},
numpages = {1},
keywords = {منابع مرجع - شکوه ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آشنایی با یکی از منبع مرجع انگلیسی جدید پیرامون کشورمان
%A صدیقی, محمود
%A محمود صدیقی
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2003

[Download]